Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.06. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Dobrovoľné hasičské zbory

 

História hasičského spolku v Myjave


 

     Dňa 12. apríla 1881 vznikol na území tzv. Veľkej Myjavy prvý hasičský spolok. Svoju činnosť začal s úradným požehnaným. Dvojjazyčná Zakladajúca listina bola koncipovaná v úradnom maďarskom jazyku a v neúradnom slovenskom jazyku. Originál vyhotovenia Zakladajúcej listiny - stanov je archivovaný v Krajinskom archíve v Budapešti v správe ministerstva vnútra. Originál mala šťastie v rukách držať Dr. Elena Mannová, rod. Vránová, historička Slovenskej aladémie vied a pôvodom Myjavčanka. Svedectvo priniesla do Myjavy v roku 1991. Fotokópia nám potvrdila, že na čele spolku stáli bývalý profesor revúckeho evanjelického gymnázia a myjavský evanjelicky učiteľ Karol Viest - veliteľ, pravotár Ján Klempa – podveliteľ, evanjelicky kaplán Karol Borsuk, advokát Ján Valášek - zapisovateľ. Ďalším významným činiteľom bol poštár a obchodník Samuel Jurenka, slúžny Jozef Šaško i zástupca vedúceho súdu Horváth. Sedemnásť podpisov reprezentuje odhodlanie domácich i prisťahovalcov vytvoriť humánny a národne orientovaný spolok, slúžiaci pre blaho obce a jej obyvateľov. Národný hlásnik v roku 1881 napísal: "...v ktorom reč komandujúca bola slovenská. Údov výkonných hneď na začiatku mal 80, zakladateľov 25 a podporovateľov 30."

1884 - 1918

     Najvýraznejšia reorganizácia slovenských hasičských spolkov maďarskými úradmi postihla Myjavu. Viestovi túto činnosť zakázali, pretože slovenské velenie vraj nie je v súlade s povinnosťou učiteľa učiť deti maďarský jazyk a viesť ich k uhorskému vlastenectvu. Velenie po Viestovi prebral Ján Klempa, ale spolok neušiel svojmu osudu. Úrady ho v roku 1884 rozpustili ministeriálnym výrokom pod číslom 70615/VII. a následne založili maďarský ohňohasičský spolok. Veliteľom sa stal prednosta pošty G. Zental, podpredsedom bol dr. J. Valášek st. Činnosť tohto spolku trvala do roku 1918.

1918 - 1939

 • 1914 – 1918 - Prvá svetová vojna, v ktorej bojovali i myjavskí hasiči. Siedmi zostali na bojiskách.
 • 1918 - Prevrat, vznik ČSR. Myjavskí hasiči, ktorí pracovali vo verejných funkciách - či už v národnej stráži, národných výboroch - radách - aktívne podporovali konštituovanie novej Československej republiky.
 • 1924 - Okresný úrad v Myjave svojim nariadením z roku 1924 uložil povinnosť obecným zastupiteľstvám zriadiť dobrovoľné hasičské zbory (DHZ). Myjavský spolok bol obnovený v 1925 roku. V uvedenom roku mal 25 aktívnych členov a 22 čakateľov. Myjavský hasiči mali od roku 1927, ako prvý zbor v okrese motorovú štvorkolesovú striekačku, kombinovanú na ručný a motorový pohon. Hasiči sa postupne aktivizovali.
 • 1926 - Začala sa tradícia stavania májov.
 • 1928 - Prvé okresné samaritánske náukobehy.
 • 1930 - Bola postavená i nová hasičská zbrojnica na priestranstve Štajront, ktorá reálne slúžila až do roku 1973.
 • 1931 - Ustanovený prvý samaritánsky oddiel v okrese a pochod mestom pri príležitosti 50. výročia založenia.
 • 1932 - Zbor zakúpil sirénu.
 • 1933 - Zbor mal i svoju hudbu, ktorú viedol učiteľ P. Zeman.
 • 1933 - Vznik 11-členného družstva dorastencov.
 • 1934 - Dvojkolesová motorová striekačka, za 121 500 korún kúpa šesťkolesovej autostriekačky TATRA 26 30, výrobca Tatra Kopřivnice, hasičská úprava Fa. Hrček & Neugebaur Brno. Richtárom bol v tom čase Samuel Kovarčík.  V uvedenom roku mal zbor 47 členov, 13 prispievateľov a 11 mladých hasičov.
 • 1936 - 55. výročie založenia


Defilé myjavských hasičov v 30-tych rokoch 20. storočia. zdroj: P. Siváček

1939 – 1945

 • 1939 - Slávnostná schôdza 28. októbra 1939 venovaná vzniku ČSR. Zbor sa verejne postavil za obnovu republiky.
 • 1941 - Skromná oslava 60. výročia založenia zboru, Okresný úrad Myjava zakázal verejnú prezentáciu.
 • V nasledujúcom období sa do boja proti fašizmu zapojili spomedzi členov Š. Bielčik, J. Dudík,, M. Kováč, D. Sládeček, J. Mihálik, Dr. V. Varsík i nádejný básnik Milan Mareček, ktorý neskôr zahynul a ďalší nemenovaní. Na jar v roku 1945 museli hasiči na žiadosť nemeckého velenia mesta pre Ortlazaret čerpať vodu zo zákopov, poskytnúť autobatérie a pohonné hmoty.
 • 1945 - Dňa 26. februára sa konalo výročné valné zhromaždenie, na ktorom hasiči zvolili do svojho čela nasledovné opory: Ján Dudík – veliteľ, Ján Mihálik – tajomník, členovia výboru: Štefan Dugáček Ján Kováč, Štefan Križko, Pavol Grečný, Daniel Sládeček, Pavol Vrána, Michal Cádra, Ján Gálik, Ján Kulíšek, Štefan Bielčík a Samuel Nižňanský.

1945 – 1948

 • V rokoch 1946 – 48 členovia zboru v meste posilňovali policajné jednotky pri nočných službách.
 • 1947 - 1959 - Zbor organizoval každoročne spoločné cvičenia v časti Šance v osade U Sabotov patriacej do Vrboviec, ktorých sa v rámci družby moravsko-slovenskej vzájomnosti zúčastňovali hasiči z Moravy, ba i zo severných Čiech. Iniciátorom podujatia i založenia združenia Spoločnosť moravsko–slovenskej vzájomnosti bol myjavský rodák Ján Varsík.
 • Dňa 15. júna 1947 DHZ a podnikový hasičský zbor továrne POVSTROJ, neskoršie Slovenskej armatúrky Myjava, pripravili výlet do Hliníkov, na ktorom hrala kapela Samka Dudíka.
 • V roku 1948 mal dobrovoľný hasičský zbor 50 členov a 11 dorastencov.

hasičský spolok Myjava

zdroj: P. Siváček

1948 – 1989

     Rok 1948 odštartoval politické i celospoločenské premeny. Demokracia sa postupne nahradzovala inou formou vládnutia. Spolkový život sa vytrácal. Menilo sa i spoločenské postavenie hasičov, začali sa direktívne meniť oficiálne vžité oslovenia, brat, sestra, pán, pani. Už neboli hasiči, ale požiarnici, bolo nutné plniť nalinkované činnosti. Po roku 1948 sa hasiči zúčastňovali i na zberoch úrody. Doba sa menila, ale ľudia nie. DHZ Myjava mesto i v ďalších rokoch pripravoval veľa kultúrno –spoločenských podujatí a hasičských súťaží. Základom bola široká a stabilizovaná členská základňa, ktorá neustále narastala.

 • V roku 1955 mal hasičský zbor 93 členov, z toho 5 žien.
 • V roku 1959 mal 64 členov, z toho 5 žien.
 • Z dostupných materiálov sa dozvedáme, že k 31. decembru 1958 mala Miestna jednota Československej požiarnej ochrany (MJ ČSPO) 459 členov.
 • V 1959 vypukol na Vŕšku, na súčasnej Jánošíkovej ulici, veľký požiar, pri ktorom zhoreli dve stodoly. Hasiči svojou obozretnosťou zabránili vzniku následných škodových udalostí na okolitej zástavbe.
 • V roku 1960 mal 81 členov, z toho 4 ženy.
 • 1960 - Zanikol okres Myjava a mesto bolo včlenené do okresu Senica.
 • 1963 - Pripravenosť hasičov sa prejavila pri záchrane 5-člennej vlakovej posádky v železničnom tuneli pod Poľanou. Ján Durec st. bol vyznamenaný.
 • 1968 - Účasť na pietnej spomienke pri mohyle gen. M. R. Štefánika.
 • 1969 - Začiatok normalizácie, politické represie pocítili i členovia zboru.
 • 1964 – 1973 - Neodmysliteľná, veľmi populárna súťaž "Podjavorinská prúdnica", organizátorom podujatia bol zbor z Turej Lúky.
 • 1970 - Návrat historického vozidla TATRA 26 30, začiatok rekonštrukcie (asi od roku 1959 mimo zboru).
 • 1972 - Lokálna povodeň, pretrhnutie hrádze, nasadených 34 dobrovoľných hasičov.
 • 1970 – 1973 - Budovanie novej požiarnej zbrojnice na Šimonovičovej ulici, asanácia zbrojnice v meste.
 • August 1976 - 3. Národné hasičské kolo v Leviciach. Senický okres reprezentoval Ján Durec st. Na uvedenom podujatí bol dekorovaný medailou M. Schimita Za zásluhy o výcvik.
 • 1976 - Organizácia mala 139 členov, počtom bola tretia najväčšia v okrese.
 • 1977 – 1983 - Pravidelná účasť na súťaži v Jablonke "O Putovnú sekerku".
 • 1977 - Zbor mal 151 členov.
 • 1978 - Zbor mal 172 členov.
 • 1980 - Zbor ma 138 členov, z toho 23 žien.
 • 1981 - Zbor mal 152 členov, z toho 27 žien.
 • 1982 - Zbor mal 145 členov.
 • 1981 - Sto rokov od založenia hasičského spolku. Slávnostná schôdza sa uskutočnila v sobotu 12. decembra za účasti členov organizácie a viacerých hostí. Slávnostný príhovor mal brat predseda Ján Mihálik. Prítomných zabávala kapela Jaroslava Dudíka. Historickú udalosť podporili i viaceré sprievodné podujatia. Výstava zameraná na históriu a súčasnosť zboru, prehliadka a sprievod hasičskej techniky, ukážka výškového zásahu s vodou na poschodový objekt, položenie vencov k hrobu spoluzakladateľa a prvého veliteľa prof. Karola Viesta na dolnom cintoríne.
 • 1984 - Brigáda na rekonštrukcii strechy evanjelického kostola.
 • 1989 - Do prelomového roku žila organizácia svoj život a za sebou mala viacero popredných umiestnení na významných podujatiach, obvodových, okresných i regionálnych súťažiach.

hasičská technika

Hasičská technika v uliciach Myjavy pri príležitosti osláv 100. výročia zboru v roku 1981. zdroj: P. Siváček

1989 – 1993

     Obdobie sa vyznačuje zoštíhľovaním členskej základne. Mnohí, ktorí členstvo v organizácii už z kádrových dôvodov nepotrebovali, rozhodli sa opustiť hasičský zbor. Iným bolo členstvo ukončené pre pasivitu, neplnenie si základných povinností vyplývajúcich zo stanov.

 • 1993 - Organizácia sa dostala do polohy zániku, mesto Myjava prijalo konsolidačné opatrenia.

1993 - 2011

 • 1993 - Konštituovanie okresu Myjava, začlenenia sa do nových štruktúr, návrat k oficiálnemu pomenovanie hasič, nie požiarnik.
 • 1995 - Zorganizovanie hasičského podujatia na úrovni okrsku, odhalenie pamätnej dosky zakladateľom hasičskej tradície.
 • 1996 - Účasť družstva CO, muži na pretekoch mimo okres Myjava.
 • 1997 - povodeň
 • 2006 - Presťahovanie sa do tretej hasičskej zbrojnice na Viestovej ul., budovu na Šimonovičovej ulici zabral Hasičský a záchranný zbor SR.
 • 2006 - povodeň

2011

 • 6. august - Celomestské oslavy 130. výročia založenia hasičského spolku v PKO Trnovce.
 • 5. – 12. august - V centre mesta výstavka dobových fotografií a písomností. Zbor má 39 členov, ich vekový priemer je 50 rokov.

2011 – 2014

 • Organizácia disponuje jedným súťažným družstvom mužov, ktoré pokrýva predpísané okresné i regionálne súťaže.
 • Stav členskej základne je 32 členov, z toho 7 žien.
 • Viac ako 130. ročný hasičský spolok pracuje ako združenie občanov.

Naši vzácny predchodcovia i ich nasledovníci sa riadia mottom: "Pomôž kto a kde môžeš bez toho, že by si požadoval odmenu."

stavanie mája

zdroj: P. Siváček

 

Na čo sú myjavskí hasiči hrdí


 

 • Najvyššie ocenenie bolo v roku 1985 udelené Jánovi Mihálikovi - Zaslúžilý člen Zväzu požiarnej ochrany ČSSR.
 • Uniformu Jána Durca st. zdobili domáce i cudzie ocenenia:
 1. čestný odznak Za zásluhy (1963) - udelil Ústredný výbor Zväzu požiarnej ochrany (ÚV ZPO)
 2. medaila Za mimoriadne zásluhy (1987) - udelil Federálny výbor ZPO
 3. čestný odznak Vzorný hasič (1995) udelený v Rakúskej republike
 4. uznanie Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (1998) - udelila DPO SR
 5. Ján Varsík v roku 1950 prevzal Bronzový záslužný kríž Slovenskej hasičskej jednoty.

Organizácia s úctou prechováva:

 • Historické zástavy
 1. Za vzorné vystúpenie venuje OO-ČSH Myjava
 2. Ústredný výbor Československého zväzu Požiarnej ochrany
 • Písomnosti
 1. Matriku členov z rokov 1935 – 1945
 2. Zápisnice z rokov 1935 – 1941
 3. Fotokópiu Zakladacej listiny z roku 1881 a doklad o rozpustení Slovenského spolku z roku 1884.
 4. Fotokópie evidenčných listov spoločnosti Hrček a Neugebauer Brno - dodávateľa hasičskej techniky v rokoch 1929 - 1938, ktorú hasiči vlastnili a vlastnia.

hasičská medaila

Pamätná medaila vydaná pri príležitosti 100. výročia zboru v roku 1981. zdroj: P. Siváček

 

Ostatné dobrovoľné hasičské zbory


 

     Okrem DHZ Myjava na území mesta pôsobia ešte ďalšie tri dobrovoľné hasičské zbory - DHZ Turá Lúka, DHZ U Vankov a DHZ U Belanských. Činnosť zborov je zameraná najmä na výcvik a školenie družstiev, na starostlivosť o požiarnu techniku, starostlivosť o objekty požiarnych zbrojníc, ďalej na verejnoprospešné práce, usporiadateľské a organizačné aktivity. Výbory DHZ prostredníctvom svojich zasadnutí počas roka priebežne organizujú, zabezpečujú a kontrolujú plnenie plánov činností a realizáciu ostatných prijatých a uložených úloh. DHZ Turá Lúka je v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky zaradený do kategórie B. Toto zaradenie je spojené s oveľa väčšími nárokmi na materiálne a personálne vybavenie hasičskej jednotky. Aj z toho dôvodu získal DHZ Turá Lúka v roku 2015 účelovo viazaný príspevok od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) vo výške 2000,- € na odbornú prípravu a obnovu technického vybavenia. V tom istom roku sa navyše turolúckemu DHZ podarilo získať od štátu plne vybavené hasičské auto IVECO Daily a bol mu pridelený aj protipovodňový prípojný vozík. Čo sa týka ekonomickej stránky fungovania zborov, všetky štyri dobrovoľné hasičské zbory sú odkázané na financovanie mestom Myjava. DHZ Turá Lúka získava prostriedky aj z vyššie uvedeného príspevku od DPO SR a DHZ Myjava i Turá Lúka sa snažia získať finančné prostriedky aj ako registrovaní príjemcovia 2% podielu z dane. Na ilustráciu, v roku 2015 bolo zborom z rozpočtu samosprávy pridelených takmer 14 500,- €. Z posledných aktivít týkajúcich sa života DHZ v meste spomeňme ešte rekonštrukciu hasičskej zbrojnice U Belanských, ktorá v roku 2016 dostala nové okná, dvere, bola na nej opravená fasáda, strecha a vymaľované vnútorné priestory.

hasičské auto Iveco Daily

Odovzdávanie nového hasičského vozidla pre DHZ Turá Lúka v Gazdovskom dvore. September 2015. autor: M. Hrin


 • zdroj: Peter Siváček, DHZ Myjava


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2022
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online13
Dnes  1314
Mesiac  53893
Celkovo2341651

Odporúčame