Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.10. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Mestská polícia

logo mestskej polície myjavaMestská polícia je podľa platnej legislatívy poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora. Mestská polícia Myjava vznikla v tom istom roku, v ktorom nadobudol platnosť Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Stalo sa tak 20. júna 1991 Uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 12/1991/A. Mestskú políciu v Myjave dnes tvorí 13 príslušníkov vrátane náčelníka, jeden technický pracovník zabezpečujúci fungovanie karanténnej stanice a obsluhu kamerového systému, jeden pracovník obsluhujúci informačný pult a štyria pracovníci pri kamerovom systéme a dispečingu. Základné kontaktné údaje sú nasledovné:

 

Mestská polícia Myjava

Pavel Orság,
náčelník

+421 34 6907 106
pavel.orsag@myjava.sk

Miroslav Zeman,
zástupca náčelníka

+421 34 6907 105
miroslav.zeman@myjava.sk

dispečing MsP Myjava

+421 34 6907 111,
bezplatné tel. číslo 159


Úlohy Mestskej polície Myjava


 • Zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.  

 

Organizačná štruktúra Mestskej polície Myjava


 • Riadiacu zložku tvorí náčelník, ktorý riadi, organizuje, vyhodnocuje a koordinuje činnosť hliadok mestskej polície a zástupca náčelníka slúžiaci vo výkone služby, ktorý zastupuje náčelníka v čase jeho neprítomnosti.
 • Hliadkovú zložku tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
 • Administratívna zložka vybavuje písomnosti náčelníka, preberá a eviduje poštu určenú mestskej polícií. Vedie evidenciu výzbrojných a výstrojných súčiastok, pripravuje podklady pre uzatváranie zmlúv, zabezpečuje archiváciu agendy oddelenia, vedie evidenciu a zúčtovanie pokutových blokov.
 • Technická zložka zabezpečuje drobné opravy a údržbu materiálno-technického vybavenia mestskej polície, realizuje odchyt túlavých psov na území mesta a ich umiestnenie do karanténnej stanice na Brezovskej ulici a zabezpečuje obsluhu kamerového systému a informačného pultu.
 • Obsluha kamerového systému a informátor zabezpečujú kamerový systém. Zaznamenané udalosti a poruchy evidujú v knihe kamerového systému. Ďalej riešia prijaté telefonické a osobné oznámenia od občanov, tie evidujú v knihe oznámení a podľa okolností o nich hneď informujú vedenie Mestskej polície Myjava alebo veliteľa zmeny. Zabezpečujú základné úkony v prípade signalizácie narušenia objektu na stredisku registrácie poplachov (PCO).
 • Informátor pri informačnom pulte (dispečingu) poskytuje občanom rôzne informácie, napríklad o umiestnení a činnosti oddelení a odborov samosprávy v budove Mestského úradu Myjava. K imobilným občanom volá požadovaného zamestnanca. Na požiadanie poskytuje informácie napríklad o tom, kde sa nachádzajú dôležité inštitúcie v meste Myjava (notársky úrad, katastrálny úrad, zdravotné poisťovne...) Ďalej zabezpečuje hlásenia v mestskom rozhlase a úlohy podľa pokynov vedenia mestskej polície.

 

Materiálne a technické vybavenie


 • Mestská polícia Myjava používa služobné vozidlo Škoda Roomster Scout s riadnym označením MESTSKÁ POLÍCIA MYJAVA, so svetelnou a zvukovou signalizáciou.
 • Pri výkone služby používa mestská polícia tri revolvery Taurus MI a tri pištole ČZ-75D, fotoaparát, ďalekohľad a tri blokovacie zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
 • Mestská polícia Myjava používa rovnošatu v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Výstroj mestskej polície ďalej tvoria obušok, putá a slzotvorný plyn.
 • Na odchyt túlavých zvierat sa používa narkotizačná puška.
 • Mestská polícia Myjava nevlastní služobných psov.

 

Kamerový monitorovací systém


 • Kamerový monitorovací systém, ktorý bol zavedený v roku 2005, dnes pozostáva z desiatich kamier. Štyri sú statické a šesť z nich je motorických. Ďalej k nemu patria triplexný digitálny záznam, ovládacia klávesnica a dva monitory s uhlopriečkami 32“ a 55“. Snímanie, prenos a ukladanie obrazu sú plne digitálne.
 • V roku 2015 bol kamerový systém rozširovaný v dvoch etapách. Finančné prostriedky na rozšírenie boli získané vďaka projektom schváleným Ministerstvom vnútra SR.
 • Rozmiestnenie kamier v meste Myjava je nasledovné:
 1. Otočná kamera č. 1 - Námestie M. R. Štefánika, pri pomníku
 2. Otočná kamera č. 2 - Námestie M. R. Štefánika, za budovou VÚB
 3. Otočná kamera č. 3 - Námestie M. R. Štefánika - Mestský úrad Myjava
 4. Otočná kamera č. 4 - Ulica 1. Mája, kruhový objazd pri Bille
 5. Statická kamera č. 5 - Kultúrny dom Samka Dudíka
 6. Otočná kamera č. 6 - križovatka Hurbanova ul. - Moravská ul.
 7. Otočná kamera č. 7 - križovatka Pažite - Viestova ul.
 8. Statická kamera č. 8 - križovatka smer Trokanova ul.
 9. Statická kamera č. 9 - križovatka smer Ul. 1 SNR
 10. Panoramatická kamera č. 10 - Námestie M. R. Štefánika – celé námestie

Na Mestskej polícii Myjava je umiestnené stredisko registrácie poplachov zn. GENOVA PCO 60 – elektronické zabezpečovacie zariadenie na ochranu objektov. Celkovo je naň v súčasnosti napojených viac ako 30 objektov 3 nové objekty, celkove je 34 objektov.

 

Karanténna stanica


Odchyt túlavých psov a ich umiestnenie do karanténnej stanice na Brezovskej ulici v areáli spoločnosti Brantner Slovakia vykonáva technický pracovník mestskej polície, ktorý má odbornú spôsobilosť a osvedčenie. Túto činnosť upravujú zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška MP SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a Všeobecne záväzné nariadenie o odchyte voľne pohybujúcich sa zvierat v meste Myjava a ich umiestnení do karanténnej stanice. Napríklad v roku 2015 bolo v Myjave odchytených 34 psov, z toho bola štyrikrát použitá narkotizačná zbraň. Jedenkrát veterinár určil a vykonal eutanáziu neliečiteľného psíka, 19 psov bolo vrátených pôvodným majiteľom, 14 náhradným majiteľom. Na porovnanie, v roku 2014 bolo do karantnénnej stanice umiestnených 27 psov.

 

Činnosť v okrskoch


Mesto Myjava má 19 poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorých občania každé štyri roky volia v desiatich volebných obvodoch. Každý obvod má prideleného jedného príslušníka mestskej polície, takzvaného okrskára, s ktorým môžu poslanci prioritne riešiť svoje problémy a požiadavky obyvateľov v obvode. Rozdelenie policajtov do jednotlivých obvodov je nasledovné:

Volebný obvod č. 1 - Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, Kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR

 • poslanci: Ing. Rastislav Kostelný, Mgr. Viera Feriancová
 • okrskár: Juraj Klandúch

Volebný obvod č. 2 - Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte

 • poslanci: Ing. Peter Valúch, Zlata Vydarená
 • okrskár: Vladimír Paracka

Volebný obvod č. 3 - Námestie M. R. Štefánika, Ul. 1.mája

 • poslanci: Ing. Stanislav Tomič, Ing. Vladimír Tóth
 • okrskár: Bc. Ján Smolíček

Volebný obvod č. 4 - Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka

 • poslanci: Ing. Milan Majtán, Mgr. Lenka Pipová
 • okrskár: Jozef Bebčák

Volebný obvod č. 5 - Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné

 • poslanci: Ing. Jaroslav Krč-Šebera, Ing. Peter Podmajerský
 • okrskár: Peter Dobiaš

Volebný obvod č. 6 - Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova

 • poslanci: Jaroslav Hargaš, Mgr. Ľubomír Karika, Viera Dugová
 • okrskár: Peter Andris

Volebný obvod č. 7 - Bednárova, Gromovova, Generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, Moravská, prof. Varsíka

 • poslanci: Miloš Zábražný, Ing. Pavol Kosík
 • okrskár: Dalibor Dubovský

Volebný obvod č. 8 - mestská časť Turá Lúka od súp. č. 1 - 450

 • poslanci: Ing. Ľubomír Halabrín, Branislav Havlík
 • okrskár: Ľuboš Mareček

Volebný obvod č. 9 - mestská časť Turá Lúka - U Belanských, súp. č. 451 - 620

 • poslanec: Milan Fúsek
 • okrskár: Milan Vojtek

Volebný obvod č. 10 - mestská časť Turá Lúka - U Vankov súp. č. 751 – 882, Malejov a U Junasov súp. č. 621 - 750

 • poslanec: Ing. Martin Podmajerský
 • okrskár: Pavol Vachula

 

Programy prevencie realizované Mestskou políciou Myjava


Viem sa správať bezpečne
(pre najmenších)

Projekt je určený našim najmenším. Mestská polícia Myjava ho začala realizovať na konci roka 2006. Projekt je robaný hravou formou, pri ktorej príslušníci polície používajú napríklad tematické maľovanky. Deti sa tu napríklad dozvedia, že mestský policajt je ich kamarát, zistia ako sa majú správať bezpečne doma, vonku a ako sa treba starať o svoje okolie

Deti a polícia
(I. stupeň základných škôl)

Program je určený pre žiakov 4. tried základných škôl a je rozdelený do tematických blokov. Každý blok predstavuje jedno stretnutie. Prvé stretnutie má tému Polícia a deťom je tu priblížená činnosť mestskej polície ako takej. Na druhom stretnutí s témou Bezpečne na ceste čaká žiakov prednáška o základných pravidlách pre bezpečný pohyb v cestnej premávke. Tretie stretnutie sa nazýva Sám doma, na ulici, na ceste do školy. Tu policajti radia deťom, ako sa nedostať do problémov a ako sa v nich orientovať, keď sa predsa len objavia. Štvrté stretnutie je v podstate výletom a praktickou ukážkou správania sa na ceste. Samozrejme, so zaujímavým programom. Na záver všetci absolventi programu dostanú malý darček – preukaz Juniorskej polície a my len dúfame, že sa na tie naše decká počas stretnutí niečo nalepilo. Niečo, čo im v budúcnosti pomôže.

Iné prevenčné aktivity

Okrem týchto dlhodobých projektov sa Mestská polícia Myjava venuje aj prednáškovej činnosti. Túto uskutočňuje formou tzv. tvorivých dielní. Tie sú určené najmä pre staršie deti. Ide o interaktívnu výchovu smerovanú k témam drogy, trestnoprávna zodpovednosť, práva a povinnosti občana...

 

Dobré rady pre deti (a nielen pre ne)


Na ceste do alebo zo školy, či keď sa budeš hrať vonku, ťa osloví nejaký neznámy dospelák, aby si šiel k nemu, že chce napríklad poradiť alebo ti chce dať cukrík... Čo robiť? Ako sa zachovať?

 • Ak chce len poradiť – poraď. No nepribližuj sa k nemu zbytočne blízko.
 • Ak ti niečo chce dať poďakuj, ale neber.
 • Cudzím ľuďom nepodávaj žiadne informácie o sebe a o svojej rodine.
 • Upozorni na takto zvedavého človeka rodičov. Ak máš mobil, tak zavolaj k nám na políciu, na bezplatné číslo 159.

Šikana

Kde sa môžeš stretnúť so šikanou?  Najmä v škole, cestou z nej a do nej, občas tiež vonku na ihrisku, na ulici... Čo to vlastne je?Jednoducho zámer ublížiť, ohroziť alebo zastrašiť nielen jednotlivca, ale trebárs i celú triedu. Nemusí ísť len o fyzické násilie, ale aj o psychické vydieranie - urážanie či ponižovanie. Ako postupovať? Prípad treba bezodkladne nahlásiť učiteľovi a samozrejme tiež rodičom. Neboj sa zastrašovania a vec sa snaž riešiť. Ver, že dnes dáš niekomu pár eur, zajtra znova a tak sa to bude točiť stále dookola. Šikane sa darí tam, kde sú ľudia ľahostajní, nevšímaví a bojazliví. Ak sa niečo podobné deje v tvojom okolí, nezatváraj oči len preto, že sa to nedeje tebe. Pomôž utláčanému spolužiakovi – kamarátovi a zavolaj nám!

Sám doma, na ulici

Si sám doma a niekto cudzí zazvoní pri dverách. Môže sa predstaviť ako podomový predajca, ako kamarát tvojich rodičov, že prišiel odpísať vodomery, plyn... No môže to byť klamár a podvodník. V žiadnom prípade teda neotváraj cudzím ľuďom, ani im nepodávaj informácie o dome, byte či rodine. A to ani telefonicky. Ak by sa, nedajbože, pokúsil dostať do bytu alebo do bytu susedov, volaj hneď na políciu. Naše číslo určite poznáš - 159.

Do nepríjemnej situácie doma alebo vonku sa môžeš dostať i vlastným pričinením. Napríklad ťa a tvoje okolie ohrozí oheň, elektrický prúd, plyn, zábavná pyrotechnika... Naša rada znie – toto všetko nie sú žiadne hračky! Hra s nimi môže vyústiť do tragédie. Aj taký obyčajný „pirát“ môže trvale poškodiť zdravie. Hranie sa na nebezpečných miestach, kde hrozí napríklad pád z výšky alebo v zime sánkovanie sa z kopca krížom cez cestu. Tam, kde ide o zdravie, či dokonca o život, tam končí každá zábava. Pamätaj na to!Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2020
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online15
Dnes  1287
Mesiac  27848
Celkovo1334222

Odporúčame