Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 16.05. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Mestská polícia

logo mestskej polície myjavaMestská polícia je podľa platnej legislatívy poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora. Mestská polícia Myjava vznikla v tom istom roku, v ktorom nadobudol platnosť Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Stalo sa tak 20. júna 1991 Uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 12/1991/A. Mestskú políciu v Myjave dnes tvorí 14 príslušníkov vrátane náčelníka, jeden technický pracovník zabezpečujúci fungovanie karanténnej stanice a obsluhu kamerového systému, jeden pracovník obsluhujúci informačný pult a traja pracovníci pri kamerovom systéme a dispečingu. Základné kontaktné údaje sú nasledovné:

 

Mestská polícia Myjava

Ing. Mário Jamriška plk. v. v.
náčelník

+421 34 6907 106
nacelnik.msp@myjava.sk

Miroslav Zeman,
zástupca náčelníka

+421 34 6907 105
miroslav.zeman@myjava.sk

hliadka MsP bezplatné tel. číslo 159
+421 944 200 797
dispečing MsP Myjava

+421 34 621 6004

 

Úlohy Mestskej polície Myjava


 • Zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.  

 

Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava platný od 10. 10. 2021.pdf

 

Materiálne a technické vybavenie


 • Mestská polícia Myjava používa služobné vozidlo Dacia Duster s riadnym označením MESTSKÁ POLÍCIA MYJAVA, so svetelnou a zvukovou signalizáciou.
 • Pri výkone služby používa mestská polícia tri revolvery Taurus MI a tri pištole ČZ-75D, fotoaparát, ďalekohľad tri blokovacie zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
 • Mestská polícia Myjava používa rovnošatu v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Výstroj mestskej polície ďalej tvoria obušok, putá slzotvorný plyn.
 • Na odchyt túlavých zvierat sa používa narkotizačná puška.
 • Mestská polícia Myjava nevlastní služobných psov.

 

Kamerový monitorovací systém


 • Kamerový monitorovací systém, ktorý bol zavedený v roku 2005, dnes pozostáva z desiatich kamier. Štyri sú statické a šesť z nich je motorických. Ďalej k nemu patria triplexný digitálny záznam, ovládacia klávesnica dva monitory s uhlopriečkami 32“ a 55“. Snímanie, prenos a ukladanie obrazu sú plne digitálne.
 • V roku 2015 bol kamerový systém rozširovaný v dvoch etapách. Finančné prostriedky na rozšírenie boli získané vďaka projektom schváleným Ministerstvom vnútra SR.
 • Rozmiestnenie kamier v meste Myjava je nasledovné:
 1. Otočná kamera č. 1 - Námestie M. R. Štefánika, pri pomníku
 2. Otočná kamera č. 2 - Námestie M. R. Štefánika, za budovou VÚB
 3. Otočná kamera č. 3 - Námestie M. R. Štefánika - Mestský úrad Myjava
 4. Otočná kamera č. 4 - Ulica 1. Mája, kruhový objazd pri Bille
 5. Statická kamera č. 5 - Kultúrny dom Samka Dudíka
 6. Otočná kamera č. 6 - križovatka Hurbanova ul. - Moravská ul.
 7. Otočná kamera č. 7 - križovatka Pažite - Viestova ul.
 8. Statická kamera č. 8 - križovatka smer Trokanova ul.
 9. Statická kamera č. 9 - križovatka smer Ul. 1 SNR
 10. Panoramatická kamera č. 10 - Námestie M. R. Štefánika – celé námestie

Na Mestskej polícii Myjava je umiestnené stredisko registrácie poplachov zn. GENOVA PCO 60 – elektronické zabezpečovacie zariadenie na ochranu objektov. Celkovo je naň v súčasnosti napojených viac ako 30 objektov 3 nové objekty, celkove je 34 objektov.

 

Karanténna stanica


Odchyt túlavých psov a ich umiestnenie do karanténnej stanice na Brezovskej ulici v areáli spoločnosti Brantner Slovakia vykonáva technický pracovník mestskej polície, ktorý má odbornú spôsobilosť a osvedčenie. Túto činnosť upravujú zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška MP SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a Všeobecne záväzné nariadenie o odchyte voľne pohybujúcich sa zvierat v meste Myjava a ich umiestnení do karanténnej stanice. 

 

Činnosť v okrskoch


Mesto Myjava má 19 poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorých občania každé štyri roky volia v desiatich volebných obvodoch. Každý obvod má prideleného jedného príslušníka mestskej polície, takzvaného okrskára, s ktorým môžu poslanci prioritne riešiť svoje problémy a požiadavky obyvateľov v obvode. Rozdelenie policajtov do jednotlivých obvodov je nasledovné:

Volebný obvod č. 1 - Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, Kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR

 • poslanci: Ing. Rastislav Kostelný, Mgr. Viera Feriancová
 • okrskár: Juraj Klandúch

Volebný obvod č. 2 - Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte

 • poslanci: Ing. Peter Valúch, Zlata Vydarená
 • okrskár: Vladimír Paracka

Volebný obvod č. 3 - Námestie M. R. Štefánika, Ul. 1.mája

 • poslanci: Ing. Stanislav Tomič, Ing. Vladimír Tóth
 • okrskár: Bc. Ján Smolíček

Volebný obvod č. 4 - Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka

 • poslanci: Ing. Milan Majtán, Mgr. Lenka Pipová
 • okrskár: Jozef Bebčák, Pavel Orság

Volebný obvod č. 5 - Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné

 • poslanci: Ing. Jaroslav Krč-Šebera, Ing. Peter Podmajerský
 • okrskár: Peter Dobiaš

Volebný obvod č. 6 - Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova

 • poslanci: Jaroslav Hargaš, Mgr. Ľubomír Karika, Viera Dugová
 • okrskár: Peter Andris

Volebný obvod č. 7 - Bednárova, Gromovova, Generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, Moravská, prof. Varsíka

 • poslanci: Miloš Zábražný, Ing. Pavol Kosík
 • okrskár: Dalibor Dubovský

Volebný obvod č. 8 - mestská časť Turá Lúka od súp. č. 1 - 450

 • poslanci: Ing. Ľubomír Halabrín, Branislav Havlík
 • okrskár: Ľuboš Mareček

Volebný obvod č. 9 - mestská časť Turá Lúka - U Belanských, súp. č. 451 - 620

 • poslanec: Milan Fúsek
 • okrskár: Milan Vojtek

Volebný obvod č. 10 - mestská časť Turá Lúka - U Vankov súp. č. 751 – 882, Malejov a U Junasov súp. č. 621 - 750

 • poslanec: Ing. Martin Podmajerský
 • okrskár: Pavol Vachula

 

Programy prevencie realizované Mestskou políciou Myjava


Viem sa správať bezpečne
(pre najmenších)

Projekt je určený našim najmenším. Mestská polícia Myjava ho začala realizovať na konci roka 2006. Projekt je robaný hravou formou, pri ktorej príslušníci polície používajú napríklad tematické maľovanky. Deti sa tu napríklad dozvedia, že mestský policajt je ich kamarát, zistia ako sa majú správať bezpečne doma, vonku a ako sa treba starať o svoje okolie

Deti a polícia
(I. stupeň základných škôl)

Program je určený pre žiakov 4. tried základných škôl a je rozdelený do tematických blokov. Každý blok predstavuje jedno stretnutie. Prvé stretnutie má tému Polícia a deťom je tu priblížená činnosť mestskej polície ako takej. Na druhom stretnutí s témou Bezpečne na ceste čaká žiakov prednáška o základných pravidlách pre bezpečný pohyb v cestnej premávke. Tretie stretnutie sa nazýva Sám doma, na ulici, na ceste do školy. Tu policajti radia deťom, ako sa nedostať do problémov a ako sa v nich orientovať, keď sa predsa len objavia. Štvrté stretnutie je v podstate výletom a praktickou ukážkou správania sa na ceste. Samozrejme, so zaujímavým programom. Na záver všetci absolventi programu dostanú malý darček – preukaz Juniorskej polície a my len dúfame, že sa na tie naše decká počas stretnutí niečo nalepilo. Niečo, čo im v budúcnosti pomôže.

Iné prevenčné aktivity

Okrem týchto dlhodobých projektov sa Mestská polícia Myjava venuje aj prednáškovej činnosti. Túto uskutočňuje formou tzv. tvorivých dielní. Tie sú určené najmä pre staršie deti. Ide o interaktívnu výchovu smerovanú k témam drogy, trestnoprávna zodpovednosť, práva a povinnosti občana...

 

Dobré rady pre deti (a nielen pre ne)


Na ceste do alebo zo školy, či keď sa budeš hrať vonku, ťa osloví nejaký neznámy dospelák, aby si šiel k nemu, že chce napríklad poradiť alebo ti chce dať cukrík... Čo robiť? Ako sa zachovať?

 • Ak chce len poradiť – poraď. No nepribližuj sa k nemu zbytočne blízko.
 • Ak ti niečo chce dať poďakuj, ale neber.
 • Cudzím ľuďom nepodávaj žiadne informácie o sebe a o svojej rodine.
 • Upozorni na takto zvedavého človeka rodičov. Ak máš mobil, tak zavolaj k nám na políciu, na bezplatné číslo 159.

Šikana

Kde sa môžeš stretnúť so šikanou?  Najmä v škole, cestou z nej a do nej, občas tiež vonku na ihrisku, na ulici... Čo to vlastne je?Jednoducho zámer ublížiť, ohroziť alebo zastrašiť nielen jednotlivca, ale trebárs i celú triedu. Nemusí ísť len o fyzické násilie, ale aj o psychické vydieranie - urážanie či ponižovanie. Ako postupovať? Prípad treba bezodkladne nahlásiť učiteľovi a samozrejme tiež rodičom. Neboj sa zastrašovania a vec sa snaž riešiť. Ver, že dnes dáš niekomu pár eur, zajtra znova a tak sa to bude točiť stále dookola. Šikane sa darí tam, kde sú ľudia ľahostajní, nevšímaví a bojazliví. Ak sa niečo podobné deje v tvojom okolí, nezatváraj oči len preto, že sa to nedeje tebe. Pomôž utláčanému spolužiakovi – kamarátovi a zavolaj nám!

Sám doma, na ulici

Si sám doma a niekto cudzí zazvoní pri dverách. Môže sa predstaviť ako podomový predajca, ako kamarát tvojich rodičov, že prišiel odpísať vodomery, plyn... No môže to byť klamár a podvodník. V žiadnom prípade teda neotváraj cudzím ľuďom, ani im nepodávaj informácie o dome, byte či rodine. A to ani telefonicky. Ak by sa, nedajbože, pokúsil dostať do bytu alebo do bytu susedov, volaj hneď na políciu. Naše číslo určite poznáš - 159.

Do nepríjemnej situácie doma alebo vonku sa môžeš dostať i vlastným pričinením. Napríklad ťa a tvoje okolie ohrozí oheň, elektrický prúd, plyn, zábavná pyrotechnika... Naša rada znie – toto všetko nie sú žiadne hračky! Hra s nimi môže vyústiť do tragédie. Aj taký obyčajný „pirát“ môže trvale poškodiť zdravie. Hranie sa na nebezpečných miestach, kde hrozí napríklad pád z výšky alebo v zime sánkovanie sa z kopca krížom cez cestu. Tam, kde ide o zdravie, či dokonca o život, tam končí každá zábava. Pamätaj na to!Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2022
PUSŠPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online22
Dnes  1277
Mesiac  30025
Celkovo2260561

Odporúčame