Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.10. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamySituácia v okrese sa zhoršuje, prosíme o zodpovednosťVážení spoluobčania!

Považujem za nevyhnutné obrátiť sa na Vás s touto výzvou a prosbou o spoluprácu a zodpovedné rešpektovanie opatrení. Bohužiaľ, v posledných dňoch sa epidemiologická situácia na Myjave dramaticky zhoršuje. Denne sú pozitívne testované desiatky ľudí pôsobiacich v regióne. Ochorenie COVID-19 sa objavuje i sekundárne mimo ohnísk nákazy alebo skupín infikovaných. Takmer 600 pozitívnych testov je jedno z najvyšších čísiel na Slovensku. Ak tento trend nespomalíme, náš región sa dostane do izolácie a uzatvoria sa všetky prevádzky.

Preto vás chcem poprosiť, zrušme všetky návštevy, stretnutia, nechoďme nikam a za nikým, ak to nie je nevyhnutné. Chráňte sa, dezinfikujte, dodržiavajte odporúčané vzdialenosti. Počítajme s tým, že kontrolná činnosť a hliadkovanie sa zo strany štátnych organizácií a polície zvýšia. Budú dozerať na rešpektovanie karantény osobami, ktoré to majú nariadené, kontrolovať sa budú všetky prevádzky, obchody a upozorňujem i prevádzkovateľov reštaurácií, barov a krčiem na to, že v nasledujúcich dňoch je nevyhnutné mať prevádzku zabezpečenú podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva. Mestská polícia bude taktiež dohliadať a upozorňovať všetkých na rešpektovanie staronových pravidiel. Mesto zvýši intenzitu dezinfekcií, sprísni ochranné opatrenia a zváži i prevádzku škôl a škôlok. V najbližších dňoch sa podľa vývoja rozhodneme, čo budeme robiť ďalej. Preto vás všetkých opakovane prosím o rešpektovanie opatrení, o dôslednosť a tolerantnosť.

Vedenie mesta, okresný krízový štáb, zdravotníci a regionálna hygiena intenzívne spolupracujú a snažia sa pomôcť spomaliť či zastaviť tento vývoj. Vážení spoluobčania je to o to zložitejšie, že musím tiež absolvovať povinnú karanténu pre pozitívny prípad v rodine. Neznamená to však, že nebudem v plnom nasadení spolupracovať a riešiť všetko to, čo bude treba. Ďakujem vám za pochopenie, podporu a najmä za rešpektovanie tejto výzvy.

Pavel Halabrín
primátor mesta


TV Myjava odvysiela nedeľné omšeTelevízia Myjava v súvislosti so zákazom konania Bohoslužieb a Svätých omší oznamuje, že v nedeľu 18.októbra o 10,00 a 18,00 hodine sa veriacim prostredníctvom televíznej obrazovky prihovorí evanjelická farárka Iveta Vachulová a katolícky farár Gabriel Koch.

Následne budú príhovory zverejnené aj na youtube kanáli Televízie Myjava.


Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivityAKTUALIZOVANÉ Z dôvodu silného prívalového dažďa dochádza v meste k vybrežovaniu vodného toku Myjava a jej prítokov, zatápaniu nehnuteľností, zatápaniu miestnych komunikácií, voda preteká cez premostenia. Na základe týchto skutočností Mesto Myjava podľa § 26 ods.3 písm. b) bod 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 14. 10. 2020 k 17, 00 hod. III. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Myjava a na vodnom toku rieka Myjava a jej prítokoch.

Vzhľadom na skutočnosť, že pominuli dôvody pre ktoré bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov Mesto Myjava dňa 15. 10. 2020 k 10,00 hod. odvoláva III. stupeň povodňovej aktivity a súčasne ponecháva vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Myjava a na vodnom toku rieka Myjava a jej prítokoch.


Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivityZ dôvodu silného prívalového dažďa dochádza v meste Myjava k vybrežovaniu vodného toku Myjava a jej prítokov z dôvodu dlho trvajúceho intenzívneho dažďa. Na základe týchto skutočností Mesto Myjava podľa § 26 ods.3 písm. b) bod 1 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 14. 10. 2020 k 16, 45 hod. II. stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Myjava a na vodnom toku rieka Myjava a jej prítokoch.


Usmernenie k zberu triedeného odpaduMesto Myjava žiada obyvateľov častí, kde sa vykonáva triedený zber formou vrecového zberu, aby vykladali uzavreté vrecia v termíne vývozu, ráno do 6,30 hod. Uzavretím vriec predídeme rozfukovaniu odpadu v nepriaznivom počasí.


Za pochopenie ďakujeme.


Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Myjave bude 22. októbra 2020.Primátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 22. októbra 2020, o 15.00 hodine, vo veľkej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2020
 6. Voľba hlavného kontrolóra
 7. Majetkové prevody
 8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
 9. Správa o hospodárení spoločnosti s majetkovou účasťou mesta za rok 2019 - Správa majetku Mesta Myjava,s.r.o. Samšport,s.r.o., Spartak Myjava a.s.
 10. Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2020
 11. II. zmena rozpočtu za rok 2020 k 30. 9. 2020
 12. Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
 14. Návrh investičných akcií mesta v roku 2021
 15. Východiská rozpočtu na rok 2021
 16. Schválenie návratnej finančnej výpomoci poskytovanej z MF SR z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a reštrukturalizácia úverov mesta
 17. Rôzne
 18. Záver

 

Z dôvodu súčasných protivírusových opatrení bude počet ľudí v sále obmedzený prioritne pre poslancov a televíziu. Preto Vás žiadame o trpezlivosť a ústretovosť. Materiály na rokovanie sú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli myjava.sk a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

 Nové nariadenia Ústredného krízového štábu SRZmeny v školách od 12. októbra 2020:

 • stredné školy prechádzajú od 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie až do odvolania
 • materské a základné školy, ako aj prvé štyri ročníky osemročných gymnázií budú fungovať
 • fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší
 • rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.

Plánované zmeny od 15. októbra 2020:

RÚŠKA

 • budú povinné v intraviláne obce a mesta
 • nebudú potrebné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov
 • budú povinné aj pre aj pre deti na prvom stupni základných škôl
 • v materských školách bude ich nosenie dôrazne odporúčané
 • výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.


HROMADNÉ PODUJATIA

 • zakázané budú všetky hromadné podujatia (výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri budú nutné dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený
 • výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré však budú bez divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19
 • výnimka bude pre zhromaždenia zvolané na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených protiepidemických opatrení.


PREVÁDZKY

 • počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov
 • v obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
 • prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou
 • otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel
 • seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať budú môcť aj mimo tohto času, odporúča sa im využiť prednostné hodiny
 • uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

 

CESTOVANIE:

 • Po príchode z menej rizikových krajín nie je povinnosť hlásiť sa na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, zostať v domácej izolácii a absolvovať test na Covid-19.
 • Je treba však sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia je potrebné telefonicky kontaktovať svojho lekára, ktorý určí ďalší postup.

Potrebné kotakty

Krízová telefonická linka pre obyvateľov Myjavy -  0907 242 449.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – koronapodnety@uvzsr.sk


Rozhodnutie - umiestnenie líniovej stavbyMesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa paragrafu § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby v katastrálnom území Myjava:

 

Vyhlásenie ZSE o imiestnení líniovej stavby SA-A1_Myjava Brdadáčova, TS34-03VNK,TS,NNK.pdf                                             

Zverejnené 09. 10. 2020

 


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Október 2020
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online13
Dnes  1272
Mesiac  27833
Celkovo1334207

Odporúčame