Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.06. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyUpozornenie na poruchu verejného osvetlenia v časti MalejovSpoločnosť BRANTNER Slovakia - prevádzka Myjava upozorňuje občanov na vážnu poruchu elektrického vedenia, ktorá spôsobila výpadok verejného osvetlenia v celej časti Malejov. Vzhľadom na to, že porušené káble sa nachádzajú v neprístupnom teréne a oprava si bude vyžadovať aj odstránenie zelene tak, aby sa pracovníci spoločnosti vôbec k miestu poruchy dostali, bude výpadok osvetlenia trvať dlhší čas. Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie!


Úprava úradných hodín mestského úradu počas letných prázdninMesto Myjava informuje verejnosť, že od pondelka 4. júla do stredy 31. augusta 2022 budú prevádzkové hodiny mestského úradu upravené. Pozor, neprichádza k žiadnemu skráteniu pracovnej doby, len k jej posunu počas troch pracovných dní. To znamená, že oddelenia mestského úradu budú v rámci letných prázdnin občanom k dispozícii v pracovných dňoch vždy od 7.00 do 15.00 h. Prosíme vás, aby ste s touto dočasnou úpravou počítali a ďakujeme za pochopenie! Zároveň upozorňujeme verejnosť, že v piatok 24. júna 2022 budú z prevádzkových dôvodov od 12.00 h zatvorené Oddelenie výstavby a živ. prostredia, Oddelenie majetku a Evidencia obyvateľstva. Prosíme vás, aby ste si prípadnú návštevu týchto oddelení naplánovali v dopoludňajších hodinách alebo v iný deň. Ďakujeme!


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

 

Právo voliť

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

(pdf) Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku.pdf

(pdf) Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v rómskom jazyku.pdf

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

(pdf) Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku.pdf

(pdf) Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v rómskom jazyku.pdf

 

Všetky informácie týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 budeme sústreďovať do samostatnej sekcie hlavného menu Mesto - Voľby 2022.


Odstávka elektriny v júli 2022Západoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme budú v pondelok 11. júla 2022 v čase od 11.30 do 14.30 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • U Vlčkov č. 1320
 • Žaboškreky č. 3178/2

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. ospravedlňuje!


Pozvánka na rokovanie Sociálnej a zdravotnej komisiePredseda Sociálnej a zdravotnej komisie pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave,  Mgr. Ľubomír Karika, pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 21. júna 2022 o 14.30 h v malej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 211. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Otázky a pripomienky občanov
 3. Návrh VZN o poskytovaní finančnej pomoci občanom mesta Myjava
 4. Informácia o pripravovanom Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Myjava
 5. Informácia o situácii ukrajinských občanov v meste Myjava
 6. Opakovaný nájom – nájomné byty na sídlisku Kamenné
 7. Prerokovanie nových žiadostí o nájomné byty – Kamenné
 8. Prerokovanie nových žiadostí o ubytovanie v ubytovni na Trokanovej ul. č. 236/4
 9. Informácia o činnosti Oddelenia sociálnych služieb
 10. Rôzne
 11. Záver

Zároveň si dovoľuje požiadať členov komisie o prispôsobenie si svojich pracovných povinností tak, aby sa mohli zasadnutia zúčastniť. Prípadnú neúčasť môžu oznámiť vopred telefonicky na čísle 0915 760 977 alebo mailom na adrese jana.galikova@myjava.sk.

Mgr. Ľubomír Karika
predseda komisie


Materská škola Bradáčova hľadá učiteľkuMaterská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, vypisuje výberové konanie na jedno voľné pracovné miesto učiteľky predprimárneho vzdelávania. Požadované kvalifikačné predpoklady uchádzačov sú nasledovné:

 • Ukončené úplne stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného oboru pre materské školy (v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov),
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť školskej legislatívy, komunikačné a organizačné schopnosti, pozitívny prístup a vzťah k deťom, tvorivosť, flexibilita, lojalita, aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Hrubý príjem pedagogického zamestnanca v zmysle platnej školskej legislatívy sa pohybuje v závislosti od vzdelania - stredoškolské vzdelanie od 738,50 €/mesiac.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi (email, telefonický kontakt),
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno zaslať do 5. 7. 2022 poštou alebo doručiť osobne na adresu školy, prípadne zaslať e-mailom na adresu lubica.kozarova@msbradacova.eu. Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslané vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ďalšie požiadavky. Nástup do zamestnania bude od 1. 9. 2022. Ide o pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke materskej školy www.msbradacova.eu v záložke GDPR.


Pozvánka na rokovanie Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mestaPredseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. júna 2022 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Úvod
 2. Majetkové prevody
 3. Zmena rozpočtu č. 2 mesta Myjava v roku 2022  k 30. 6. 2022
 4. Ekonomická situácia Mesta Myjava k 31. 5. 2022
 5. Rôzne
 6. Záver

Zároveň členov komisie prosí, aby si svoje pracovné povinnosti prispôsobili tak, aby sa pripravovaného rokovania mohli zúčastniť.

Ing. Jaroslav Krč-Šebera
predseda komisie


Pozvánka na rokovanie Komisie školstvaPredsedníčka Komisie školstva pôsobiacej pri Mestskom zastupiteľstve v Myjave pozýva členov komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 21. júna 2022 o 14.00 h v malej zasadacej miestnosti mestského úradu, číslo dverí 211. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a v školských zariadeniach
 3. Návrh dodatku č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
 4. Analýza školských a predškolských zariadení mesta Myjava za rok 2021
 5. Informácia o zápise detí do prvého ročníka v ZŠ a zápise detí do MŠ na školský rok 2022/2023
 6. Rôzne

Zároveň členov komisie prosí, aby si svoje pracovné povinnosti prispôsobili tak, aby sa pripravovaného rokovania mohli zúčastniť.

Mgr. Lenka Pipová
predsedníčka Komisie školstva


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2022
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online15
Dnes  1362
Mesiac  53941
Celkovo2341699

Odporúčame