Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.01. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyAj Myjava začala využívať inštitút objektívnej zodpovednostiMestská polícia Myjava informuje verejnosť, že od 15. januára 2022 začala využívať inštitút objektívnej zodpovednosti prostredníctvom mestskej polície aj myjavská samospráva. Umožňuje jej to zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že mestská polícia môže pokutovať držiteľa motorového vozidla za porušenie jeho povinnosti na základe dôkazu zaznamenaného technickými prostriedkami, ktoré používa obec alebo obecná polícia a túto pokutu doručí držiteľovi vozidla poštou. Výška pokuty, ktorá môže byť takto udelená, má dve sadzby:

 • 198,- € - Ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím.
 • 78,- € - Ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedená v predošlom bode (porušenie zákazu zastavenia a státia).

Zároveň platí, že ak držiteľ motorového vozidla, ktorý sa porušenia povinnosti dopustil, uhradí v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu 2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Takéto pokuty sú príjmom samosprávy. Naďalej však môže mestská polícia riešiť priestupky aj založením blokovacieho zariadenia.

Mestská polícia Myjava zároveň upozorňuje občanov, že jej prioritou vo využívaní inštitútu objektívnej zodpovednosti nebude za každú cenu vyhľadávať nevhodne parkujúce vozidlá, sankcionovať a udeľovať čo najviac pokút, ale v prvom rade sa chce sústrediť na riešenie možností parkovania vychádzajúcich z jej poznatkov v teréne a chce predovšetkým naučiť vodičov správne parkovať. Aby porušení zákona, za ktoré môže držiteľ vozidla dostať pokutu, bolo u nás čo najmenej.


Po dvoch mesiacoch sa opäť otvorí krytá plaváreňOd piatka 21. januára 2022 bude verejnosti opäť k dispozícií krytá plaváreň na Myjave. Tá obnoví svoju prevádzku po dvoch mesiacoch vynútenej prestávky na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 6/2022, ktorá umožňuje bazény opäť otvoriť. Krytá plaváreň bude fungovať v režime OP (očkovaní - prekonaní) s kapacitným obmedzením jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Čo v praxi znamená, že priestor s bazénom môže naraz využívať asi 30 osôb. Otváracie hodiny sa nezmenili.

Plaváreň môžete navštíviť v týchto časoch:

 • pondelok 6.00 - 8.00 h
 • utorok 15.00 - 20.00 h
 • streda 6.00 - 8.00 h a 13.00 - 18.00 h
 • štvrtok 15.00 - 20.00 h
 • piatok 6.00 - 8.00 h a 13.00 - 18.00 h
 • sobota 15.00 - 20.00 h
 • nedeľa 10.00 - 20.00 h

Čo sa ale zmenilo je vstupné, ktoré bola Správa majetku mesta Myjava, s. r. o., ako správca mestských športových zariadení, z dôvodu výrazného nárastu cien energií upraviť. Vstupné na plaváreň je tak od 21. januára 2022 4,- € pre dospelých na dve hodiny, deti a mládež do 18 rokov zaplatia 2,- €, držitelia preukazu ZŤP a dôchodcovia takisto 2,- € a deti do 3 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov majú vstup zdarma. K dispozícii sú aj permanentky a rodinné vstupenky:

 • permanentka na 10 vstupov pre návštevníka do 18 rokov - 18,- €
 • permanentka na 10 vstupov pre návštevníka nad 18 rokov - 36,- €
 • rodinná vstupenka 2 dospelí + 1 dieťa - 9,- €
 • rodinná vstupenka 2 dospelí + 2 deti - 10,50 €
 • rodinná vstupenka 2 dospelí + 3 deti - 12,- €
Telefonický kontakt na krytú plaváreň je v prípade potreby ďalších informácií 0918 690 915 a 0918 831 395.

Stavebné povolenie na líniovú stavbuMesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo a prerokovalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní rozhodol, že stavba SA_ Myjava Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015 na pozemkoch ul. kpt. Uhra, ul. M. Marečka, ul. Novomestská, ul. Žaboškreky, ul. Krajňanská, ul. Komenského, ul. Trokanova v katastrálnom území Myjava sa podľa § 66 stavebného zákona povoľuje.

Zverejnené 19. 1. 2022.

(pdf) Stavebné povolenie na líniovú stavbu SA_ Myjava Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015.pdf

(pdf) Stavebné povolenie na líniovú stavbu SA_ Myjava Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015 - nákres.pdf


Od stredy 19. januára 2022 sa opäť menia protipandemické opatreniaV pondelok 17. januára 2022 v podvečerných hodinách bola zverejnená vyhláška č. 6/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Medzi najvýznamnejšie zmeny, s ktorými sa budeme v praxi od stredy 19. januára 2022 stretávať, patrí napríklad zavedenie nového režimu OP+. Ide o najprísnejší režim, aký doteraz vláda vytvorila. Ten sa bude týkať najrizikovejších podujatí, na ktorých by mohlo hroziť takzvané super šírenie vírusu. Pôjde o oslavy, posedenia, svadby, kary, diskotéky a v tomto režime majú fungovať aj ubytovacie zariadenia, wellness či fitness centrá, aquaparky a kúpele.

Za osobu v režime OP+ sa na účely uvedenej vyhlášky považuje:

 • osoba kompletne očkovaná, korá má zároveň posilňovaciu (booster) dávku,
 • osoba kompletne očkovaná, ktorá je zároveň schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
 • osoba kompletne očkovaná, ktorá zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať príslušným certifikátom,
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je zároveň schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • osoba do 6 rokov veku.

Definícia kompletne očkovanej osoby na účely tejto vyhlášky je nasledovná:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Ako vidno v definíciách, lehota po prekonaní ochorenia sa napokon nezmenila a zostala stále 180 dní. V pôvodnom návrhu bola lehota skrátená na 90 dní. Zostáva zachovaná aj povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri a po novom ho bude treba nosiť aj v exteriéri na hromadných podujatiach v prípade, že je vzdialenosť medzi osobami nežijúcimi v jednej domácnosti menšia ako 2 metre. Rúška, šatky alebo šály nie su povolené. Respirátory nemusia nosiť napríklad deti do šesť rokov, ľudia so závažnými poruchami autistického spektra, ľudia so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, zamestnanci, ktorí sa nachádzajú na vnútornom pracovisku sami, športovci pri výkone športu...

Pozrime sa teraz na možnosti fungovania prevádzok a inštitúcií, ktoré máme aj na Myjave a zmeny platné od 19. januára 2022 sa ich týkajú.

Múzeá a galérie - SNM - Múzeum SNR, príležitostné výstavy v KD Samka Dudíka, Gazdovský dvor...

 • Fungovanie v režime OP,
 • možnosť už aj skupinových prehliadok,
 • kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových.

Knižnice - Mestská knižnica Myjava

 • Fungovanie v režime základ pre všetkých čitateľov,
 • kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových.

Premietania v Kine Primáš v KD Samka Dudíka

 • Fungovanie v režime OP,
 • stredne rizikové hromadné podujatia s kapacitou 25%, teda 107 osôb,
 • premietania filmov sú obnovené od piatka 21. 1. 2022, program kina je zverejnený na stránke www.kino.myjava.sk.

Vnútorné bazény - Krytá plaváreň Myjava

 • Fungovanie v režime OP,
 • pripravuje sa na otvorenie pre verejnosť od 21. 1. 2022. Informácie upresníme.

Vonkajšie športoviská - tréningy v športovom areáli

 • Fungovanie v režime OTP,
 • bez kapacitných obmedzení,
 • u detí do 18 rokov a dvoch mesiacov veku sa za antigénový test považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, teda v škole.

Reštaurácie

 • Fungovanie v režime OP,
 • bez kapacitných obmedzení,
 • maximálne 4 osoby alebo členovia jednej domácnosti pri jednom stole,
 • stoly vzdialené aspoň 2 metre od seba.

Hotely a ubytovne

 • Fungovanie v režime OP+ pre všetkých,
 • Fungovanie v režime OTP v súvislosti s výkonom práce, s cieľom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • bez kapacitných obmedzení.

Fitness centrá

 • Fungovanie v režime OP+,
 • kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových alebo maximálne 50 ľudí,
 • povinnosť viesť menný zoznam návštevníkov.

Wellness

 • Fungovanie v režime OP+,
 • kapacitné obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových alebo maximálne 50 ľudí.

Pohrebné služby

 • Základné povinnosti - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy...

Mestská tržnica

 • Základné povinnosti - prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy...

Všeobecne vo všetkých prevádzkach a na všetkých hromadných podujatiach platia známe povinnosti: vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami, aplikácia dezinfekcie na ruky alebo poskytnutie jednorazových rukavíc, zachovávanie odstupov osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov), dodržiavanie kapacitných obmedzení jedna osoba na 15 metrov štvorcových, pričom táto povinnosť neplatí napríklad pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, vstupy do prevádzky viditeľne označené oznamom o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky, vykonávanie častého vetranie priestorov, pravidelné vykonávanie dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, zvolenie režimu a viditeľné vyznačenie, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky iba osobám v príslušnom režime, vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožnený len zákazníkom v príslušnom režime.

Nová vyhláška takisto rozširuje zoznam prevádzok fungujúcich v režime základ a otvoriť sa už môžu všetky doteraz zatvorené prevádzky, no tie len v režime OP. Prevádzky môžu byť zvyčajne otvorené od 5.00 do 22.00 h.

Čo sa týka testovania zamestnancov, ktorí nie sú očkovaní a ani neprekonali ochorenie COVID-19, to bude zatiaľ do konca januára realizované raz za týždeň, nie dvakrát, ako bolo medializované. Testovať sa už nemusia tí zamestnanci, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov a majú na to príslušný certifikát.

V prípade záujmu si vyhlášku účinnú od 19. januára 2022 môžete podrobne naštudovať tu:

(pdf) Vyhláška č. 6/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.pdf


Odstávka elektriny vo februáriZápadoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú v stredu 9. februára 2022 v čase od 8.30 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • JABLONSKÁ č. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/VE ,15 ,16 ,18 ,19 ,19/BL ,19/VE ,21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63/VO, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99/BL, 101, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 3728, 3765/2

Spoločnosť zároveň upozorňuje, aby obyvatelia dotknutých lokalít urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, Západoslovenská distribučná, a. s., v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme!

zdroj: Západoslovenská distribučná, a. s.
ilustračný obrázok: pexels.com


Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavbyMesto Stará Turá zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní (stavebný poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby A_A1_ES Myjava - Stará Turá, úsek 18, SOK, VNV.

Zverejnené 12. 1. 2022.

(pdf) Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby A_A1_ES Myjava - Stará Turá, úsek 18, SOK, VNV.pdf


Priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januáraMesto Myjava, ako správca miestnych daní a poplatkov, pripomína občanom, že podať priznanie k dani z nehnuteľností treba najneskôr do pondelka 31. januára 2022. Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane (kúpa, predaj, darovanie, dedenie) alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť má tiež daňovník, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj. Daňovník podáva priznanie na tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Uvedené tlačivo je k dispozícii na našom webe v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre alebo si ho daňovníci môžu osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade Myjava, Oddelenie daní a poplatkov, číslo dverí 120. Bližšie informácie v prípade potreby získate na tel. číslach 034/6907 120, 034/6907 121 alebo na mailových adresách lenka.kuliskova@myjava.skzdenka.hutyrova@myjava.sk.


Možnosti vakcinácie v myjavskej nemocnici počas januára 2022Nemocnica s poliklinikou Myjava oznamuje verejnosti, že očkovanie bude vo vakcinačnom stredisku do konca januára 2022 pokračovať v nasledovných termínoch:

Utorok 11. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.30 hod.
Streda 12. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.00 hod.

Štvrtok 13. 1. 2022 - vakcína Janssen

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 13.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 13.00 - 15.30 hod.

Piatok 14. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrované deti od 5 do 11 rokov - 10.00 - 12.00 hod.
 • registrované deti od 12 do 17 rokov - 12.00 - 12.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov - 12.30 - 13.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 13.00 - 17.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 13.00 - 17.30 hod.

Utorok 18. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.30 hod.

Streda 19. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.00 hod.

Štvrtok 20. 1. 2022 - vakcína Janssen

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 12.00 - 14.00 hod.

Piatok 21. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrované deti od 5 do 11 rokov - 10.00 - 12.00 hod.
 • registrované deti od 12 do 17 rokov - 12.00 - 12.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov - 12.30 - 13.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 13.00 - 17.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 13.00 - 17.30 hod.

Utorok 25. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.30 hod.

Streda 26. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 8.00 - 15.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 8.00 - 15.00 hod.

Piatok 28. 1. 2022 - vakcína Pfizer/BioNTech

 • registrované deti od 5 do 11 rokov - 10.00 - 12.00 hod.
 • registrované deti od 12 do 17 rokov - 12.00 - 12.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov - 12.30 - 13.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - 13.00 - 17.00 hod.
 • dospelí od 18 rokov bez registrácie - 13.00 - 17.30 hod.

zdroj: vakcinačné stredisko NsP Myjava
ilustračný obrázok: pexels.com


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2022
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online19
Dnes  749
Mesiac  27837
Celkovo2061753

Odporúčame