Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.06. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - IBV, KBV KamennéMesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 59/04/2022 zo dňa 21. 4. 2022 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS) na predaj majetku mesta – IBV, KBV Kamenné.

Identifikácia vyhlasovateľa:

 • názov: Mesto Myjava
 • sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
 • IČO: 00 309 745
 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122
 • v zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
 • kontaktná osoba: Ján Obeda, Ing. Radoslava Poláková
 • telefón: 034/6907 312, 0905 879 611, 034/6907 315

A) Predmet OVS:

Mesto Myjava v súlade so zákonom č. 138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN  mesta Myjava č. 4/2009, zverejnilo dňa 5. 4. 2022 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta svoj zámer odpredať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Myjava, okres Myjava, v katastrálnom území Myjava, ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor. Jedná sa o nehnuteľný majetok – pozemky, ktorých vlastníkom je mesto Myjava v podiele 1/1, zapísaných na LV č. 2179 a to:

POZEMKY parcely registra KN „C“:
(číslo parcely - výmera m² - druh pozemku)

4125/45 - 3374 - ostatná plocha

4125/131 - 859 - ostatná plocha

Predmetné nehnuteľnosti - pozemky sa nachádzajú v meste Myjava na sídlisku Kamenné.

B) Minimálna kúpna cena:

Celková minimálna kúpna cena nehnuteľností je stanovená vo výške 211.650,00 €, t.j. 50,00 €/m2.

C) Termín a miesto predkladania návrhov:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Myjava, na internetovej stránke mesta www.myjava.sk a v regionálnej tlači. Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, heslo „OVS – IBV, KBV Kamenné“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu:   Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 7. 6. 2022 do 15.00 hod.

D) Podmienkou súťaže je predložiť súťažný návrh, ktorý bude obsahovať:

 1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže), ktorý po doplnení zo strany navrhovateľa bude obsahovať aj tieto náležitosti:

  - Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
  - Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt.
  - Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľností.
  - Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa.
   
 2. Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 3. U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace.
 4. Doklad o zložení zábezpeky.
 5. Čestné vyhlásenie, že pozemky budú využité ako stavebné pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu „IBV“, resp. komplexnú bytovú výstavbu „KBV“ v zmysle územnoplánovacej dokumentácie mesta Myjava (funkčný blok 16.003).

  Ďalšie podmienky OVS
   
 6. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
 7. Kúpnu cenu navrhnutú v tejto OVS je kupujúci (navrhovateľ) povinný uhradiť do 30 dní odo dňa podpísania zmlúv oboma zmluvnými stranami bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa.
 8. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej OVS len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
 9. Návrh zmluvy bude predložený v šiestich (6) vyhotoveniach.
 10. Návrhy zmlúv sa podávajú v predpísanej forme, ktoré sú prílohou vyhlásenej OVS. Záväzný vzor návrhu kúpnej zmluvy je dostupný na internetovej stránke mesta www.myjava.sk.
 11. Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 21.165,- € (slovom dvadsaťjedentisíc stošesťdesiatpäť eur). Zábezpeku uhradí navrhovateľ, najneskôr však do termínu uzávierky OVS, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným navrhovateľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS, alebo odo dňa zrušenia OVS.
 12. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
 13. Každá zmena alebo doplnenie návrhu OVS pred termínom uzávierky súťaže musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
 14. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním v stanovenej lehote.
 15. Návrh zmluvy doručený po stanovenom termíne nebude do súťaže zaradený. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, bude zo súťaže vylúčený. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
 16. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z navrhovateľov písomne listom najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia OVS. Zároveň bude víťaznému navrhovateľovi zaslaná podpísaná kúpna zmluva zo strany vyhlasovateľa.
 17. Ak víťazný navrhovateľ po podpísaní kúpnej zmluvy zmluvnými stranami v stanovenom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa a zmluva sa ruší v plnom rozsahu.
 18. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy vyhlasovateľom je najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu zápisnice o výsledku OVS komisiou na posudzovanie súťažných návrhov.
 19. Navrhovatelia podaním návrhov zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmlúv a ich zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 20. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

E) Vyhodnotenie súťažných návrhov:

 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č. 19/02/2020 zo dňa 6.2.2020. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok.
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Komisia oznámi poradie návrhov a podpíše zápisnicu.

F) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy.

(pdf) Vyhlásenie OVS - IBV, KBV Kamenné.pdf

Príloha:

 1. Vzor návrhu kúpnej zmluvy.pdf

Pavel Halabrín
primátor mesta

zverejnené: 16. 5. 2022

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2022
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online15
Dnes  1406
Mesiac  53985
Celkovo2341743

Odporúčame