Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.09. 2020 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku mesta - pozemok pri bývalej SAMMesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 18/02/2020 zo dňa 6.2.2020 a v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“)  na predaj majetku mesta – pozemok pri bývalej SAM.

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Mesto Myjava
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
IČO: 00 309 745
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122
V zastúpení: Pavel Halabrín – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Sluková, Ján Obeda
Telefón: 034/6907222, 0902/865 515, 034/6907312
 
A) Predmet OVS:
 
Mesto Myjava v súlade so zákonom č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta Myjava č. 4/2009, zverejnilo dňa 22.01.2020 na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta svoj zámer odpredať pozemky reg. KN „C“ parcela č. 1717/1 o výmere 2 064 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 1717/5 o výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 2179.
 
Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu OVS a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu OVS. Jedná sa o nehnuteľný majetok – pozemok v okrese Myjava, obci Myjava, v k.ú. Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava. Pozemok reg. KN „C“ parcela č. 1717/1 o výmere 2 064 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 2179. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v meste Myjava na ul. M. Marečka pred vstupom do priemyselného parku bývalej Slovenskej armatúrky Myjava.
 
B) Minimálna kúpna cena:
 
Celková minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo výške 72.240,- €.  
 
C) Termín a miesto predkladania návrhov:
 
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Myjava, na internetovej stránke mesta /www.myjava.sk/ a v regionálnej tlači.
 
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré sú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
 • Presná a úplná adresa odosielateľa – navrhovateľa, heslo „OVS na predaj majetku mesta – pozemok pri bývalej SAM“
 • označenie „Neotvárať“
 • adresa príjemcu:   Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 18. augusta 2020 do 14.30 hod.
 
D) Podmienky súťaže:
 
1. Podpísaný Návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1 podmienok súťaže) a podpísaný Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (príloha č. 2 podmienok súťaže), ktoré po doplnení zo strany navrhovateľa budú obsahovať aj tieto náležitosti:
 • Označenie navrhovateľa - u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt.
 • Označenie navrhovateľa - u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt.
 • Číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
 • Podpis osoby, resp. osôb oprávnených konať v mene navrhovateľa. 
2. Navrhovateľ je povinný pri uzatvorení kúpnej zmluvy uzatvoriť aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok reg. KN „C“ parcela č. 1717/5 o výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 2179, ktorej cena je stanovená na 7.805,- € (slovom sedemtisíc osemstopäť eura).
 
3. Prílohou súťažného návrhu je: 
 • Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne nesplatené záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho organizáciám a zariadeniam.
 • U právnickej osoby výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace. 
 • Doklad o zložení zábezpeky.
4. Navrhovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady dobudovať chodník na pozemku reg. KN „C“ parcela č. 1717/7 o výmere 229 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 2179 do 31.12.2021.
 
5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku s úradne overeným prekladom. Akceptovateľný je len navrhovateľom podpísaný návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
 
6. Vyhlasovateľ určil minimálnu kúpnu cenu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom súťaže v sume 72.240,-€ (slovom sedemdesiatdvatisíc dvestoštyridsať eura). Navrhnutá kúpna cena navrhovateľom bude uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho (vyhlasovateľa), číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa.
 
7. Jeden záujemca môže podať v rámci vyhlásenej OVS len jeden návrh, v opačnom prípade bude z vyhodnotenia ponúk vylúčený.
 
8. Návrhy zmlúv (kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve) budú predložené každá samostatne v šiestich (6) vyhotoveniach.
 
9. Návrhy zmlúv sa podávajú v predpísanej forme, ktoré sú prílohou vyhlásenej OVS. Záväzné vzory návrhu kúpnej zmluvy a návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sú dostupné na internetovej stránke mesta: http://www.myjava.sk/.
 
10.  Navrhovateľ je povinný za návrh kúpnej zmluvy uhradiť zábezpeku vo výške 7.224,- € (slovom sedemtisíc dvestodvadsaťštyri eura). Zábezpeku uhradí navrhovateľ spolu s podaním návrhu kúpnej zmluvy, najneskôr však do termínu uzávierky, bezhotovostne bankovým prevodom na účet vyhlasovateľa: číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 7156 9122, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  variabilný symbol – rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO právnickej osoby navrhovateľa. Neúspešným súťažiteľom vyhlasovateľ vráti zábezpeku v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS, alebo odo dňa zrušenia OVS. 
 
11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
 
12. Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom uzávierky súťaže, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
 
13. Navrhovatelia môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a ním v stanovenej lehote. 
 
14. Návrhy zmlúv doručené po stanovenom termíne, nebudú do súťaže zaradené. Návrhy, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, budú zo súťaže vylúčené. Predložené návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.
 
15. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia OVS. Zároveň bude víťaznému účastníkovi zaslaná podpísaná kúpna zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo strany vyhlasovateľa.
 
16. Ak víťazný navrhovateľ po podpísaní kúpnej zmluvy zmluvnými stranami v stanovenom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 
17. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vyhlasovateľom je najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu protokolu o výsledku OVS členmi komisie na posudzovanie súťažných návrhov.
 
18. Úhradu kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve je navrhovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa podpísania zmlúv oboma zmluvnými stranami.
 
19. Navrhovatelia podaním návrhov zároveň vyjadrujú písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia, a na účel uzavretia zmlúv a ich zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 
20. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
 
E) Vyhodnotenie súťažných návrhov:
 • Vyhlasovateľ označí došlé návrhy, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
 • Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na zasadnutí súťažnej komisie schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Myjava, uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Myjava č. 19/02/2020 zo dňa 6.2.2020. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. 
 • O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená/názvy a bydliská/sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie oznámia poradie návrhov a podpíšu protokol.
F) Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 • odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
 • meniť uverejnené podmienky súťaže,
 • zrušiť súťaž,
 • pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľov na doplnenie a vykonanie opravy.
Príloha:
 
1. (pdf) Vzor návrhu kúpnej zmluvy
2. (pdf) Vzor návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 
 
Pavel Halabrín
primátor mesta
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2020
PUSŠPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online4
Dnes  211
Mesiac  29763
Celkovo1300420

Odporúčame