Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.09. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyPozvánka na aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstvaPrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, č. dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Majetkové prevody
6.    Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2015, hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
7.    1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
8.    Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch - schválenie
9.    Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom a území mesta Myjava na rok 2016
       - schválenie
10.  Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava - schválenie
11.  Dodatok č. 4 k VZN  Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby  poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
12.  Dodatok č. 1 k VZN  Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava - schválenie
13.  Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015
14.  Informácia o príprave 56. Medzinárodného folklórneho festivalu
15.  Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015
16.  Rôzne
17.  Prehliadka okrajových častí mesta°
18.  Záver
 
Pavel Halabrín
primátor Myjavy
 
°- len v prípade ak zasadnutie mestského zastupiteľstva skončí v čase dennej viditeľnosti
 
Súčasťou programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Myjave bude aj žrebovanie tomboly, ktorú mesto vyhlásilo pri hlasovaní o ihrisko Žihadielko. Zároveň pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené na našom webe. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe.

Letná prevádzka materských škôlMesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl na území mesta v znení § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole súhlasí, aby prevádzka materských škôl počas letných prázdnin bola zabezpečená nasledovne:

- elokované pracovisko SNP 407/1, Myjava - od 1. 7 do 22. 7. 2016
- Materská škola Bradáčova ul. 773/30, Myjava - od 25. 7. do 12. 8. 2016
- elokované pracovisko Hoštáky 671/12, Myjava - od 15. 8. do 2. 9. 2016
- Materská škola Turá Lúka 131, Myjava - od 1. 7 do 22. 7. 2016
 
Riadna prevádzka všetkých materských škôl v Myjave sa po prázdninách začne 5. septembra 2016.

Upozornenie pre občanovOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava upozorňuje a prosí obyvateľov, aby od piatka 8. apríla 2016 neparkovali svojimi motorovými vozidlami na uliciach Komenského a Marečkova (pri garážach a pri hrádzi suchého poldra). Rekonštrukcia miestnych komunikácií totiž pokračuje a od uvedeného termínu bude dodávateľ prác spomínané ulice čiastočne frézovať a pripravovať na asfaltovanie. Ďakujeme za porozumenie!


Jarné upratovanie MyjavyZ diskusii na sociálnych sieťach vyplynula realizácia projektu, ktorý sme nazvali jednoducho - Jarné upratovanie Myjavy. To sa bude konať v prípade priaznivého počasia v sobotu 23. apríla 2016 v čase od 8.00 do 12.00 h. Pôjde o spoločné čistenie ulíc Myjavy od odpadkov, ktorého cieľom je skrášliť prostredie v ktorom žijeme, ukázať ostatným, že nám na životnom prostredí a čistote nášho okolia záleží, dať im pozitívny príklad a v neposlednom rade aj snaha vytvárať komunitný spôsob života, ktorý môže byť dobrým základom pre spoločné realizovanie projektov v partnerstve občan - samospráva, prípadne sponzor, v budúcnosti. Na jarné upratovanie Myjavy teda srdečne pozývame všetkých, ktorým vadia smeti vo verejnej zeleni, na chodníkoch, ihriskách a chcú, aby bola "metropola pod slamou" čo najkrajšia.

Zraz účastníkov upratovania bude v sobotu ráno o 8.00 h na námestí pred mestským úradom. Mesto a Správa majetku mesta Myjava zabezpečia vrecia na odpad, rukavice, ďalšie pracovné a ochranné pomôcky podľa potreby, zvoz vyzbieraného odpadu i pitný režim pre dobrovoľníkov. Nebude chýbať ani nejaké to občerstvenie. Podľa počtu účastníkov budú vytvorené tímy, ktoré si rozdelia jednotlivé časti mesta a tie budú čistiť od akéhokoľvek odpadu, ktorý sa tu nachádza a nie je tam, kde by mal byť. Teda v smetných nádobách. Každá skupina bude mať svojho vedúceho, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu so Správou majetku mesta Myjava, ak bude treba napríklad doplniť vrecia alebo odviezť už tie naplnené. Ešte raz vás teda na túto akciu pozývame a veríme, že aj týmto spôsobom podporíme aktivity pripravované ku Dňu Zeme v našom meste!

Čistenie ulíc po zimnej údržbeSpoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. a Správa majetku mesta Myjava informujú občanov o ďalšom postupe čistenia miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe. Tá sa začala už v marci a bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. Aktualizovaný rozpis lokalít a termínov ich strojového čistenia obsahuje aj ulice, ktoré už mali byť k dnešnému dňu hotové, no pre poruchu techniky na nich zatiaľ nebolo čistenie realizované. Dnes, to jest 5. apríla a v stredu 6. apríla, budú čistené Nádražná ulica, Ul. kapitána Miloša Uhra, Bradáčova ul., Hodžova ul., Štúrova ul. a Ul. 1. SNR, Marečkova ul. - parkoviská a územia s individuálnou bytovou výstavbou v častiach Pri lesíku a Pirte.

Vo štvrtok 7. apríla bude strojové čistenie pokračovať pri rodinných domoch v lokalite Hoštáky a v piatok 8. apríla to bude Kopánka. Zároveň sa tento týždeň začalo ručné čistenie ulíc na sídlisku Vŕšok (Dlhé štvrte) a na budúci týždeň, teda od 11. do 15. apríla 2016, sú na strojové čistenie naplánované sídlisko Kamenné, ulice Krmanova, Komenského, sídlisko Vŕšok (Dlhé štvrte) a časť Závršky. Informácie budeme podľa potreby aktualizovať a dopĺňať. Zároveň aj touto cestou prosíme vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a v takto vymedzených úsekoch počas čistenia neparkovali. Ďakujeme za pochopenie!

Do práce na bicykli. Zapojte sa do súťaže!Mesto Myjava sa oficiálne zaregistrovalo do celoslovenskej súťaže s názvom "Do práce na bicykli", ktorej cieľom je okrem iného podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre cyklistov a motivovať zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel. Samotná súťaž sa začne 1. mája 2016, dovtedy máte možnosť vytvoriť na svojom pracovisku cyklistický tím a aktívne sa do súťaže zapojiť. Registračný formulár nájdete tu: http://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timov/.

 
Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Jeden tím môže mať dvoch až štyroch členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne dvoch členov, najviac však štyroch. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2016. Po skončení súťaže sa budú vyhodnocovať tri súťažné kategórie na národnej úrovni:
 
a) samospráva, kde súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,
b) samospráva, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,
c) spoločnosť, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov.
 
Ďalej sa budú vyhodnocovať tri kategórie na lokálnej úrovni:
 
a) v prvej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 31. mája 2016. Bude vybratý najlepší tím, ktorý najazdil v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, aj najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,
b) v druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2016. Bude vybratý najlepší tím, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce,
c) treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období.
 
Pozývame preto všetkých občanov, milovníkov cyklistiky, zamestnávateľov, firmy a podnikateľov, aby sa do tejto celonárodnej kampane aktívne zapojili. Nech aj tu na kopaniciach dokážeme, že nám na životnom prostredí záleží a bicykel je tu obľúbeným dopravným prostriedkom.
 
Podrobnosti o súťaži, o zapojení sa do nej, evidencií jázd, vyhodnotení a odmenách nájdete na stránke: http://www.dopracenabicykli.eu/.

Právna poradňa a mediácia pre občanovOpäť pripomíname, že vždy v druhú stredu v mesiaci je občanom Myjavy poskytované bezplatné právne poradenstvo a mediácia (zmier alebo dohoda medzi účastníkmi sporu). Právne poradenstvo vedie advokát Mgr. Ľubomír Karika a pomoc pri riešení sporov mediátor Ing. Igor Mozolák. Najbližšie bude možné tieto služby využiť v stredu 13. apríla 2016 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie). Mediátor bude občanom radiť v čase od 13.30 do 15.00 h a právnik od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Prestavba časti kotolneMesto Myjava ako príslušný orgán na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje stavebné povolenie na dopravnú stavbu "Prestavba časti kotolne KDŠ1 na prevádzkovú časť". Celé znenie vyhlášky si môžete prečítať tu:

- Verejná vyhláška - Prestavba časti kotolne KDŠ1 na prevádzkovú časť.pdfDôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2021
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online19
Dnes  782
Mesiac  39220
Celkovo1892689

Odporúčame