Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.11. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyDôležité upozornenie pre rodičovPočas včerajšieho dňa, teda vo štvrtok 14. apríla 2016, sa objavili informácie od žiakov myjavských základných škôl na Viestovej aj Štúrovej ulici, že sa v blízkosti školských areálov pohybovalo podozrivé vozidlo s dvoma mužmi, ktorí ponúkali deťom odvoz domov. Podľa niektorých vyjadrení išlo o strieborné vozidlo s bratislavským EČV. No mohlo ísť aj o celkom iné auto. Informácie boli postúpené štátnej i mestskej polícií, takisto boli preverované záznamy kamerových systémov škôl i mesta. Napriek tomu, že sa na nich nič podozrivé neobjavilo a nejde o 100% potvrdené správy, informujeme o tejto skutočnosti verejnosť a vyzývame rodičov na obozretnosť. Takisto ich prosíme, aby pripomenuli svojim deťom, nech sa s nikým cudzím nepúšťajú do reči, nech si od nich nič neberú a už vôbec s nimi nesadajú do auta. Opatrnosti nie je nikdy dosť.


Hľadáme javiskových technikov na MFF MYJAVA 2016Blíži sa 57. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2016, ktorý sa bude konať v dňoch 17. až 19. júna 2016 a s tým opäť súvisí aj personálne zabezpečenie technickej obsluhy areálu, príprava a údržba hlavnej festivalovej scény v amfiteátri Trnovce. Záujemcovia, ktorí by chceli pred festivalom, počas neho a bezprostredne po ňom brigádovať ako javiskoví technici, sa môžu hlásiť čím skôr u Branislava Žilavého na tel. čísle 0915 058 752 (volať po 19.00 h).


Odstávka elektrickej energie v májiZápadoslovenská distribučná, a. s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú v utorok 3. 5. 2016 v čase od 7.45 do 9.15 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

- KOPISKÁ č. 3444/TS, 669, 670, 671
- MLYN JURAŠSKÝ č. 672/VE , 672/VO
- MRAČNOVEC č. 673
 
V stredu 4. 5. 2016 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- PÍLY č. 3459/TS, 621, 622, 624/BL, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 630/BL, 630/VO, 631, 632, 633 
 
Takisto v stredu 4. 5. 2016 budú v čase od 12.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- U ŠIMKOV č. 3462/TS, 451, 453, 454, 454/VE, 455, 456, 457, 458, 458/OP, 459, 459/OP, 460, 462, 463, 464, 485
 
Vo štvrtok 5. 5. 2016 budú v čase od 12.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- U MARKOV č. 770, 776, 777
- U PODZÁMSKYCH č. 829 , 830, 831
- U RYBKOV č. 778 , 779, 780, 780/VO, 781, 782
- LOKA U ZIMOV č. 3443/TS, 832, 832/VO, 833, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 843, 844, 845
 
Takisto vo štvrtok 5. 5. 2016 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- U ZRÍNYCH č. 846, 847, 848
- VRCH CHLEBOV č. 3463/TS , 849, 849/VO, 850, 851, 852, 852/VE, 853, 854, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 861/BL, 862, 863, 864, 865, 866
 
Vo štvrtok 12. 5. 2016 budú v čase od 8.00 do 10.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality: 
 
- DIELY č. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 267, 268, 269, 270, 271, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 318/VE, 319, 321, 322, 323, 324, 3 25, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 34, 3440/TS, 346, 35, 36, 37, 383, 393, 394, 395, 422, 682/P2 
- STRED OBCE č. 103 , 104, 122/VE, 151, 317, 382 
- TURÁ LÚKA č. 1160/1 , 148 
- ZA KODRETOU č. 38 , 399
 
Takisto vo štvrtok 12. 5. 2016 budú v čase od 12.00 do 14.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:
 
- SID KAMENNÉ č. 10, 12, 14, 16, 2, 2/VO, 22, 24, 26, 28, 3, 3449/TS, 3910/4, 3910/6, 4, 40, 4125, 4125/32, 4125/BL OK 105, 6, 8

Pozvánka na aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstvaPrimátor Myjavy Pavel Halabrín v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave. To sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2016 o 15.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestského úradu v Myjave, č. dverí 305. Program rokovania bude nasledovný:

1.    Otvorenie, schválenie programu
2.    Určenie overovateľov zápisnice
3.    Pripomienky a otázky občanov
4.    Kontrola plnenia uznesení
5.    Majetkové prevody
6.    Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2015, hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
7.    1. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
8.    Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch - schválenie
9.    Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom a území mesta Myjava na rok 2016
       - schválenie
10.  Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava - schválenie
11.  Dodatok č. 4 k VZN  Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby  poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
12.  Dodatok č. 1 k VZN  Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov v meste Myjava - schválenie
13.  Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015
14.  Informácia o príprave 56. Medzinárodného folklórneho festivalu
15.  Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015
16.  Rôzne
17.  Prehliadka okrajových častí mesta°
18.  Záver
 
Pavel Halabrín
primátor Myjavy
 
°- len v prípade ak zasadnutie mestského zastupiteľstva skončí v čase dennej viditeľnosti
 
Súčasťou programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Myjave bude aj žrebovanie tomboly, ktorú mesto vyhlásilo pri hlasovaní o ihrisko Žihadielko. Zároveň pripomíname, že rokovanie zastupiteľstva je verejné a každého z vás, kto sa o aktuálne dianie v meste zaujímate, naň srdečne pozývame. Materiály na rokovanie budú zverejnené na našom webe. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na http://www.ustream.tv/channel/tv-myjava a neskrátený záznam bude vysielať vo svojom programe Televízia Myjava. Takisto bude dostupný na našom webe.

Letná prevádzka materských škôlMesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl na území mesta v znení § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole súhlasí, aby prevádzka materských škôl počas letných prázdnin bola zabezpečená nasledovne:

- elokované pracovisko SNP 407/1, Myjava - od 1. 7 do 22. 7. 2016
- Materská škola Bradáčova ul. 773/30, Myjava - od 25. 7. do 12. 8. 2016
- elokované pracovisko Hoštáky 671/12, Myjava - od 15. 8. do 2. 9. 2016
- Materská škola Turá Lúka 131, Myjava - od 1. 7 do 22. 7. 2016
 
Riadna prevádzka všetkých materských škôl v Myjave sa po prázdninách začne 5. septembra 2016.

Upozornenie pre občanovOddelenie výstavby a životného prostredia mesta Myjava upozorňuje a prosí obyvateľov, aby od piatka 8. apríla 2016 neparkovali svojimi motorovými vozidlami na uliciach Komenského a Marečkova (pri garážach a pri hrádzi suchého poldra). Rekonštrukcia miestnych komunikácií totiž pokračuje a od uvedeného termínu bude dodávateľ prác spomínané ulice čiastočne frézovať a pripravovať na asfaltovanie. Ďakujeme za porozumenie!


Jarné upratovanie MyjavyZ diskusii na sociálnych sieťach vyplynula realizácia projektu, ktorý sme nazvali jednoducho - Jarné upratovanie Myjavy. To sa bude konať v prípade priaznivého počasia v sobotu 23. apríla 2016 v čase od 8.00 do 12.00 h. Pôjde o spoločné čistenie ulíc Myjavy od odpadkov, ktorého cieľom je skrášliť prostredie v ktorom žijeme, ukázať ostatným, že nám na životnom prostredí a čistote nášho okolia záleží, dať im pozitívny príklad a v neposlednom rade aj snaha vytvárať komunitný spôsob života, ktorý môže byť dobrým základom pre spoločné realizovanie projektov v partnerstve občan - samospráva, prípadne sponzor, v budúcnosti. Na jarné upratovanie Myjavy teda srdečne pozývame všetkých, ktorým vadia smeti vo verejnej zeleni, na chodníkoch, ihriskách a chcú, aby bola "metropola pod slamou" čo najkrajšia.

Zraz účastníkov upratovania bude v sobotu ráno o 8.00 h na námestí pred mestským úradom. Mesto a Správa majetku mesta Myjava zabezpečia vrecia na odpad, rukavice, ďalšie pracovné a ochranné pomôcky podľa potreby, zvoz vyzbieraného odpadu i pitný režim pre dobrovoľníkov. Nebude chýbať ani nejaké to občerstvenie. Podľa počtu účastníkov budú vytvorené tímy, ktoré si rozdelia jednotlivé časti mesta a tie budú čistiť od akéhokoľvek odpadu, ktorý sa tu nachádza a nie je tam, kde by mal byť. Teda v smetných nádobách. Každá skupina bude mať svojho vedúceho, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu so Správou majetku mesta Myjava, ak bude treba napríklad doplniť vrecia alebo odviezť už tie naplnené. Ešte raz vás teda na túto akciu pozývame a veríme, že aj týmto spôsobom podporíme aktivity pripravované ku Dňu Zeme v našom meste!

Čistenie ulíc po zimnej údržbeSpoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. a Správa majetku mesta Myjava informujú občanov o ďalšom postupe čistenia miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe. Tá sa začala už v marci a bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. Aktualizovaný rozpis lokalít a termínov ich strojového čistenia obsahuje aj ulice, ktoré už mali byť k dnešnému dňu hotové, no pre poruchu techniky na nich zatiaľ nebolo čistenie realizované. Dnes, to jest 5. apríla a v stredu 6. apríla, budú čistené Nádražná ulica, Ul. kapitána Miloša Uhra, Bradáčova ul., Hodžova ul., Štúrova ul. a Ul. 1. SNR, Marečkova ul. - parkoviská a územia s individuálnou bytovou výstavbou v častiach Pri lesíku a Pirte.

Vo štvrtok 7. apríla bude strojové čistenie pokračovať pri rodinných domoch v lokalite Hoštáky a v piatok 8. apríla to bude Kopánka. Zároveň sa tento týždeň začalo ručné čistenie ulíc na sídlisku Vŕšok (Dlhé štvrte) a na budúci týždeň, teda od 11. do 15. apríla 2016, sú na strojové čistenie naplánované sídlisko Kamenné, ulice Krmanova, Komenského, sídlisko Vŕšok (Dlhé štvrte) a časť Závršky. Informácie budeme podľa potreby aktualizovať a dopĺňať. Zároveň aj touto cestou prosíme vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a v takto vymedzených úsekoch počas čistenia neparkovali. Ďakujeme za pochopenie!


Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
November 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online18
Dnes  995
Mesiac  45298
Celkovo1986782

Odporúčame