Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 20.01. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyStavebné povolenie na líniovú stavbuMesto Myjava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č.608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo a prerokovalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní rozhodol, že stavba SA_ A1_Myjava Kopánka , TS34-11 VNK, TS, NNK sa na pozemkoch v katastrálnom území Myjava sa podľa § 66 stavebného zákona povoľuje.

(pdf) Stavebné povolenie na stavbu SA_ A1_Myjava Kopánka , TS34-11 VNK, TS, NNK.pdf

(pdf) Stavebné povolenie na stavbu SA_ A1_Myjava Kopánka , TS34-11 VNK, TS, NNK - nákres.pdf


Ďalšie dve zisťovania Štatistického úradu SRŠtatistický úrad SR v roku 2022 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Jeho cieľom je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 700 obcí, medzi nimi aj Myjava. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8200 domácností.

Počas roka 2022 tak vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie môžete získať na stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle 032/7460 292 - Ing. Zuzana Kolárovcová, vedúca oddelenia.

Okrem tohto zisťovania Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 - 2023, sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2022. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou. Na základe skúseností štatistických úradov krajín, kde sa takto zamestnanosť sleduje, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťovaní sú užitočné a v štatistickej prezentácií zaujímavé aj pre širokú verejnosť.

Vybrané domácnosti aj v meste Myjava navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie môžete získať na stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle 032/7460 292 - Ing. Zuzana Kolárovcová, vedúca oddelenia.


Vakcinácia v myjavskej nemocnici v prvom týždni nového rokaNemocnica s poliklinikou Myjava oznamuje verejnosti, že očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech bude vo vakcinačnom stredisku pokračovať aj v prvom kalendárnom týždni nového roka 2022. A to v nasledovných termínoch:

Utorok 4. 1. 2022

 • registrovaní dospelí od 18 rokov od 11.00 do 15.00 hod.
 • neregistrovaní dospelí od 18 rokov od 15.00 do 16.00 hod.

Streda 5. 1. 202

 • registrovaní dospelí od 18 rokov od 11.00 do 15.00 hod.

Piatok 7. 1. 2022

 • registrované deti od 12 do 17 rokov od 11.00 do 11.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov od 11.30 do 12.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov od 12.00 do 16.00 hod.
 • neregistrovaní dospelí od 18 rokov od 16.00 do 16.30 hod.

zdroj: NsP Myjava


Zber vianočných stromčekovMesto Myjava informuje občanov, že spoločnosť Správa majetku mesta Myjava začína realizovať zber vianočných stromčekov. V oblastiach s individuálnou bytovou výstavbou môžete ukladať stromčeky do konca januára 2022 na miesta zberu orezov, na sídliskách s bytovkami ich treba uložiť v rovnakom termíne ku kontajnerovým stojiskám tak, aby nebránili vývozu odpadu. Aby bolo možné stromčeky ďalej spracovať v kompostárni, je dôležité, aby boli dobre očistené a nenachádzali sa na nich zvyšky výzdoby, napríklad kovové háčiky z ozdôb a kolekcií. Ďakujeme za pochopenie!


Právna poradňa pokračuje aj v roku 2022Mesto Myjava informuje občanov, že bezplatné právne poradenstvo pre verejnosť bude pokračovať aj v roku 2022. Záujemcom bude k dispozícií tak, ako doteraz, teda vždy v druhú stredu v mesiaci. Poradňu povedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie môžete jeho služby využiť v stredu 12. januára 2022 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 305, II. poschodie) v čase od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní! Zároveň vás prosíme o dodržiavanie opatrení v budove mestského úradu, teda o prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu pri vstupe do budovy i do priestoru zasadačky a zachovávanie odstupov od iných návštevníkov úradu. Ďakujeme!


Doklady na zníženie či odpustenie poplatku za odpady treba predložiť do konca januáraMesto Myjava upozorňuje občanov, že doklady potrebné na zníženie a odpustenie poplatku za odpady na rok 2022 je potrebné predložiť na Oddelení daní a poplatkov Mestského úradu Myjava, prízemie, číslo dverí 113 najneskôr do pondelka 31. januára 2022. Ide predovšetkým o:

 • študentov s miestom štúdia a ubytovaním mimo mesto Myjava,
 • pracujúcich s ubytovaním mimo mesto Myjava,
 • osoby zdržujúce sa v zahraničí viac ako 90 dní.

Pre viac informácií môžete v prípade potreby kontaktovať pracovníčku Oddelenia daní a poplatkov, pani Katarínu Zríniovú, na telefónnom čísle 034/ 6907 113 alebo mailom na adrese katarina.zriniova@myjava.sk.


V piatok 7. januára bude mestský úrad zatvorenýMesto Myjava informuje verejnosť, že v piatok 7. januára 2022 bude mestský úrad pre čerpanie dovolenky zatvorený. Prosíme vás preto, pokiaľ budete potrebovať niečo zo samosprávnej agendy vybaviť, aby ste s týmto obmedzením počítali. Vydanie úmrtného listu matričným úradom bude v prípade potreby zabezpečené, treba zvoniť na dispečing mestskej polície. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!


Vakcinácia vo vianočnom období pokračuje, Myjavčania budú mať mimoriadny termínNemocnica s poliklinkou v Myjave oznamuje verejnosti, že očkovanie vakcínou Pfizer/BioNTech bude vo vakcinačnom stredisku pokračovať aj v období medzi vianočnými a novoročnými sviatkami. A to v nasledovných termínoch:

Utorok 28. 12. 2021

 • registrovaní dospelí od 18 rokov - od 10.00 do 14.00 hod.
Streda 29. 12. 2021
 • registrované deti od 12 do 17 rokov - od 10.00 do 10.30 hod.
 • neregistrované deti od 12 do 17 rokov - od 10.30 do 11.00 hod.
 • registrovaní dospelí od 18 rokov - od 11.00 do 15.00 hod.

Na štvrtok 30. 12. 2021 pripravilo mesto Myjava v spolupráci s vakcinačným strediskom Nemocnice s poliklinikou Myjava mimoriadny termín vakcinácie určený len neregistrovaným záujemcom s trvalým pobytom v Myjave. Na ten sa môžu záujemcovia hlásiť prostredníctvom Oddelenia sociálnych služieb v pracovnej dobe na tel. číslach:

 • 034/6907 118,
 • 034/6907 119,
 • 034/6907 327.

Podľa počtu prihlásených bude pripravený harmonogram očkovania tak, aby sme eliminovali dobu čakania na vakcináciu i zhromažďovanie ľudí v priestoroch strediska. Na mimoriadny termín vakcinácie bude vyhradený čas od 8.00 do 13.00 h, ktorý môže byť podľa počtu prihlásených záujemcov upravený. Ešte raz upozorňujeme, aby sa na tento termín na uvedených telefónnych kontaktoch prihlasovali výlučne neregistrovaní záujemcovia s trvalým pobytom v Myjave, nie v iných obciach. Ďakujeme za pochopenie!


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Január 2022
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online25
Dnes  782
Mesiac  27870
Celkovo2061786

Odporúčame