Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 27.09. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyOčkovanie a čipovanie psov v Turej LúkeMVDr. Peter Ševčík oznamuje obyvateľom mestskej časti Turá Lúka, že čipovanie a očkovanie psov proti besnote podľa zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, § 19, ods. 9 sa uskutoční v sobotu 18. septembra 2020 o 13.00 hod. v Turej Lúke pri predajni Jednota. Prosíme majiteľov psov, aby si si sebou priniesli občiansky preukaz. Ďakujeme!


Plaváreň kvôli COVID automatu mení režim prevádzkyV súvislosti s avizovaným prechodom okresu Myjava do fázy ostražitosti, teda do oranžovej farby, od pondelka 13. septembra 2021 musí správca mestských športových zariadení, spoločnosť Správa majetku mesta Myjava, pristúpiť k zmene režimu fungovania krytej plavárne. Tá bude od uvedeného dátumu fungovať v režime OTP (očkovaní - testovaní - prekonaní), pričom môže byť vyťažená maximálne na 50%. Prevádzka v režime základ je totiž podľa COVID automatu v oranžovej farbe zakázaná. A ak má byť plaváreň aj naďalej otvorená, musí režim upraviť.

Ak sa teda od 13. 9. 2021 na plaváreň vyberiete, je potrebné mať pri vstupe do budovy rúško a preukázať sa:

 • Očkovacím preukazom (najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19),
 • alebo negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo nie starším ako 48 hodín v prípade antigénového testu,
 • alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Výnimku majú deti do 12 rokov, ktoré nepotrebujú žiadny z vyššie uvedených dokladov. Prevádzkové hodiny plavárne sa nijako nemenia, zostávajú v štandardnom režime.


Pozvánka na septembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva v MyjavePrimátor Myjavy Pavel Halabrín, v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 23. septembra 2021 o 15.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti č. 305 Mestského úradu v Myjave. Program rokovania bude nasledovný:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2021
 6. Majetkové prevody
 7. Ekonomická situácia mesta
 8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
 9. Správa o plnení rozpočtu mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2021
 10. Zmena rozpočtu mesta Myjava č. 3
 11. Návrh dodatku č. 1  k VZN mesta Myjava o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 12. Východiská rozpočtu na rok 2022
 13. Organizačný poriadok Mestskej polície Myjava - schválenie
 14. Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava
 15. Menovanie riaditeľov ZOS, ZUŠ a MŠ do funkcií
 16. Rôzne
 17. Záver

Materiály na rokovanie budú zverejnené v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Materiály na rokovanie. Online vysielanie rokovania môžete sledovať na youtube kanáli Televízie Myjava a neskrátený záznam bude TVM vysielať aj vo svojom programe. Ten bude takisto dostupný na našom webe v sekcii Mesto - Mestské zastupiteľstvo - Záznam rokovaní.

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Myjavský okres prechádza do fázy ostražitostiPodľa aktuálnych informácií Ministerstva zdravotníctva SR bude v týždni od pondelka 13. septembra 2021 bude vo fáze ostražitosti, teda v oranžovej farbe, už väčšina okresov na Slovensku. Medzi nimi aj okres Myjava, ktorého miera zaočkovanosti oboma dávkami sa aktuálne pohybuje na úrovni 47,12%. Čo to znamená v praxi a aké opatrenia sa oproti predošlým týždňom zmenia?

Aj v oranžovej fáze, rovnako ako v stupni monitoringu (zelená farba), platí povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom v interiéri a v exteriéri na hromadných podujatiach. Upravuje sa účasť na hromadných podujatiach. V režime zaočkovaní nie sú žiadne limity, v režime OTP (očkovaní – testovaní – prekonaní) sa obmedzenie kapacity priestorov na státie stanovuje na maximálne 25% a na sedenie maximálne 50%. Najviac však 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri. V režime základ môže byť kapacita sedenia v priestoroch využitá na maximálne 25% v interiéri a 50% v exteriéri. Najviac však 200 sediacich osôb v exteriéri a 100 v interiéri a stojacich môže byť maximálne 100 v exteriéri a 50 v interiéri. Plus v tomto režime sú už organizátori podujatí povinní vypracovať zoznam účastníkov akcie.
 
Pokiaľ by ste vo fáze ostražitosti pripravovali oslavu, posedenie, svadbu či iné stretnutie viacerých osôb, v režime zaočkovaní môže byť najviac 200 ľudí v exteriéri a 100 v interiéri. V režime OTP je to o polovicu menej – 100 ľudí v exteriéri a 50 ľudí v interiéri. V režime základ aktuálne platný COVID automat nepripúšťa organizáciu svadieb, osláv, večierkov, posedení...
 
Obmedzenia sa dotknú aj reštaurácií, ktoré v režime základ môžu – pokiaľ je okres v oranžovej farbe – mať maximálne 10 ľudí na terase. V režime OTP a zaočkovaní je exteriér bez obmedzení, no vo vnútri môžu byť pri stole maximálne 4 osoby alebo členovia jednej domácnosti.
 
Čo sa týka športových podujatí, tie budú v režime zaočkovaní fungovať bez obmedzení, v režime OTP môže byť najviac 200 športovcov v interiéri a 400 v exteriéri, no a v režime základ je to najviac 50 športovcov a treba mať vyhotovený aj zoznam účastníkov športového podujatia.
 
V prípade bohoslužieb môže byť v režime základ obsadených v interiéri maximálne 25% a v exteriéri 50% kapacity. Najviac však 200 osôb v exteriéri a 100 v interiéri. Pokiaľ hovoríme o miestach na sedenie. Na státie môže byť v exteriéri do 100 osôb a v interiéri do 50 osôb. Opäť je povinný zoznam účastníkov. V režime OTP môžu byť miesta na sedenie v interiéri obsadené na 25% a v exteriéri na 50%. Pokiaľ nie je možné presne určiť kapacitu, môže byť v exteriéri maximálne do 1000 ľudí a do 500 ľudí v interiéri. Režim zaočkovaní je bez obmedzení.
 
rozdelenie okresov od 13 septembra 2021
 
Rozdelenie okresov podľa COVID automatu od pondelka 13. 9. 2021.
zdroj: MZ SR, dennikn.sk

Výberové konanie na Základnej škole ŠtúrovaMesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa  ustanovení § 5 ods. 3  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Štúrova ulica č. 18, Myjava.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca (§10), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12)
 • splnenie podmienok zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezúhonnosť (§15 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)
 • zdravotná spôsobilosť, (§16)
 • ovládanie štátneho jazyka, (§17)

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie rozvoja základnej školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti práce učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do piatka 8. októbra 2021 do 15.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom "VK ZŠ Štúrova – neotvárať".

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Myjava, 7. 9. 2021

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Právna poradňa v septembriMesto Myjava informuje občanov, že bezplatné právne poradenstvo pre verejnosť bude fungovať aj v mesiaci september. Záujemcom bude k dispozícií ako zvyčajne, teda v druhú stredu v mesiaci. Poradňu povedie advokát Mgr. Ľubomír Karika. Najbližšie môžete jeho služby využiť v stredu 8. septembra 2021 v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave (miestnosť č. 211, I. poschodie) v čase od 15.00 do 16.30 h. Takže ak potrebujete pomôcť v tejto problematike, ste vítaní!


Úradné hodiny od septembra v štandardnom režimePripomíname všetkým občanom i návštevníkom Myjavy, že od septembra 2021 sa úradné hodiny Mestského úradu Myjava vracajú do štandardného režimu, ktorý platil pred letnými prázdninami. To znamená, že v pondelok až stredu je úrad verejnosti k dispozícií v čase od 8.00 do 16.00 h, vo štvrtok a v piatok ho môžete navštíviť od 7.00 do 15.00 h. Prestávka na obed je každý deň od 11.30 do 12.00 h. A upozorňujeme, že Spoločná obecná úradovňa - stavebný úrad máva vo štvrtok nestránkový deň. Ďakujeme za pochopenie!


Ďalšie kolo vakcinácie pre neregistrovanýchVakcinačné centrum Nemocnice s poliklinikou v Myjave oznamuje verejnosti, že opäť bude očkovať aj neregistrovaných obyvateľov. Teda tých, ktorí nie sú na očkovanie objednaní cez systém NCZI. Vakcinovať sa môžu prísť aj deti od 12 rokov v sprievode jedného z rodičov. K už zverejneným termínom vakcinácie pribudol ďalší, a to v piatok 10. septembra 2021 v čase od 9.00 do 12.00 h. Pre doplnenie informácií, vo vakcinačnom centre NsP Myjava používajú zdravotníci vakcínu Pfizer/Biontech.


2

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
September 2021
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online18
Dnes  790
Mesiac  39228
Celkovo1892697

Odporúčame