Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.06. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Sociálne služby

 

Tu sú zverejnené povinné prehľady priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach patriacich do pôsobnosti mesta Myjava.

 

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2020.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Nezábudka za rok 2017.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2018.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2017.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2017.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2016.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2015.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2014.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2013.pdf


Oddelenie sociálnych služieb Mesta Myjava


 

 • Zabezpečuje činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Podieľa sa na rozvoji sociálnych služieb v Meste Myjava a tvorí komunitný plán sociálnych služieb.

 

(pdf) Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 - 2020.pdf

 

Činnosť oddelenia zabezpečujú traja pracovníci:

 

vedúca oddelenia:                        Mgr. Jana Gáliková
tel. kontakt:                                     034/6907 119
e-mail:                                             jana.galikova@myjava.sk

starostlivosť o seniorov:             Mgr. Andrea Zríniová
tel. kontakt:                                     034/6907 118
e-mail:                                            andrea.zriniova@myjava.sk

starostlivosť o deti a rodinu:      Mgr. Martina Bakošová
tel. kontakt:                                    034/6907 327
e-mail:                                            martina.bakosova@myjava.sk


Činnosť oddelenia podľa cieľových skupín obyvateľov


 

1. Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov

 • Občania bez prístrešia.
 • Občania pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
 • Občania sociálne vylúčení, ohrození sociálnym vylúčením.

2. Starostlivosť o deti a rodinu

 • Deti a rodina
 • Deti umiestnené v ústavnej starostlivosti a mladí dospelí prepustení z ústavnej starostlivosti.

3. Starostlivosť o seniorov

 • Osamelí seniori.
 • Seniori v domácom prostredí.
 • Seniori v zariadeniach.

4. Starostlivosť o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

 • terénne sociálne šetrenia, vyhľadáva občanov odkázaných na poskytovanie soc. služieb,
 • sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu (PDF žiadosť o posúdenie odkázanosti + PDF potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti),
 • vybavuje žiadosti a rozhoduje o priznaní jednorazových dávok a opakovaných príspevkov ako:
  •  jednorazové dávky v hmotnej núdzi (PDF žiadosť)
  •  jednorazová finančná pomoc (PDF žiadosť)
  •  návratné pôžičky
  •  príspevok na stravovanie dôchodcov (PDF žiadosť)
  •  príspevok na „sociálny taxík“ (PDF žiadosť)
  •  príspevok na úhradu dane za garáž (PDF žiadosť)
  •  príspevok na dopravu, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v ústavnej starostlivosti,
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu,
 • plní funkciu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, prídavkov na deti, invalidných,
  či starobných dôchodkov,
 • plní funkciu opatrovníka občanom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony, zodpovedá
  za vynakladanie finančných prostriedkov a podáva správy o vynakladaní finančných prostriedkov príslušným súdom,
 • podáva správy o povesti na občanov na dožiadanie súdov, policajných a iných orgánov,
 • zabezpečuje a spravuje agendu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sanácie rodiny v rozsahu aký má zabezpečovať mesto v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.

 

Vyjadrenie o súlade s koncepciou § 78 b ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách


 

Mesto Myjava v zmysle § 83 ods. 8 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vydáva písomné vyjadrenie o súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava poskytovateľovi sociálnej služby v:

 • Nocľahárni,
 • Zariadení pre seniorov,
 • Zariadení opatrovateľskej služby
 • Dennom stacionári.

Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava sa bude posudzovať na základe vopred určených a zverejnených kritérií.

Súčasťou žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o vyjadrenie súladu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Myjava bude jeho vyhlásenie o pravdivosti údajov, ktoré bude neoddeliteľnou súčasťou žiadosti.

Dokumenty

(pdf) Charakteristika kritérií, pokyny k vyplneniu.pdf

(pdf) Žiadosť o vydanie vyjadrenia.pdf

(pdf) Vyhlásenie o pravdivosti údajov.pdf


 

Sociálne služby Myjava, n. o.


 

Zaradenie DSS ÚSVIT

Nezisková organizácia Sociálne služby Myjava bola zriadená mestom Myjava v novembri 2003, poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb a humanitárnu starostlivosť.

Kontaktné údaje:

Sociálne služby Myjava, n. o.
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava

IČO: 36119610

číslo účtu: 5171613955/0900

Vodoliečba v DSS ÚSVIT

banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK66 0900 0000 0051 7161 3955

riaditeľka: Mgr. Jana Gáliková

tel. číslo: +421 34 6907 119

e-mail: jana.galikova@myjava.sk

 

 

DSS ÚSVIT


 

DSS ÚSVIT

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT
Hoštáky 12
907 01 Myjava

forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná forma

kapacita: 30 klientov

tel. číslo: +421 948 548 265

e-mail: dssusvit@gmail.com

web: www.socsluzbymy.sk

vedúca zariadenia: Mgr. Zuzana Valentová

Podmienky prijatia do DSS Úsvit nájdete na tejto webovej stránke.

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT v Myjave je poskytovaná sociálna služba ambulantnou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov:

V domove sociálnych služieb sa:

a/ poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. stravovanie,

b/ zabezpečuje:

 1. rozvoj pracovných zručností,
 2. záujmová činnosť

c/ utvárajú podmienky na:

 1. vzdelávanie

Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova. Na vzdelávanie sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

Prehľad činností a aktivít pre prijímateľov sociálnej služby:

 • Umelecká tvorba
 • Kreatívna tvorba
 • Výroba z hliny
 • Hra na hudobných nástrojoch
 • Pohybová a tanečná činnosť
 • Čítanie z kníh
 • Spoločenské hry
 • Tréning pamäte
 • Práca na počítači
 • Snoezelen
 • Telesná výchova + Stacionárny bicykel a Eliptikal + Cvičenie na fitloptách
 • Vodoliečba
 • Používanie bioptronovej lampy
 • Regeneračné a rekondičné služby, masáže pre klientov
 • Kultúrna a spoločenská činnosť
 • Práca v dielni
 • Starostlivosť o záhradu
 • Domáce práce
 • Varenie
 • Starostlivosť o zvieratká
 • Canisterapia s asistenciou psov

Pomocou činností sa  snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť  a nezávislosť klientov v domácom, sociálnom prostredí a tým zvýšiť ich kvalitu života. Úhrady za poskytnutú sociálnu službu nájdete tu: https://www.socsluzbymy.sk/cennik-sluzieb/.

 

Útulok


 

Útulok
Trokanova ul č. 236
907 01 Myjava

forma poskytovania sociálnej služby: pobytová

kapacita zariadenia: 47 klientov (36 klientov v časti pre rodiny s deťmi a 11 klientov v časti pre jednotlivcov)

Mgr. Monika Marušková - sociálna pracovníčka, e-mail: monika.maruskova@socsluzbymy.sk

Oľga Žišková - asistentka sociálnej práce, e-mail: olga.ziskova@socsluzbymy.sk

Slavka Žideková - inštruktorka pre rozvoj pracovných zručností, e-mail: slavka.zidekova@socsluzbymy.sk

tel. kontakt: +421 34 621 22 51 - vrátnica, +421 948 015 228 - nepretržitá prevádzka

web: www.socluzbymy.sk

Úradné hodiny

pondelok 8.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 16.00 hod.
utorok 7.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 18.00 hod.
streda 8.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 16.00 hod.
štvrtok 7.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 18.00 hod.
piatok 7.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 15.00 hod.

V Útulku, v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytujeme:

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv,
 • zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností.

Utvárame podmienky na:

 • prípravu stravy,
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Sociálna služba je poskytovaná oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s deťmi alebo jednotlivcov s deťmi. Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie. Cieľom sociálnej práce v Útulku je sociálna inklúzia ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, z dôvodu straty domova alebo doterajšieho ubytovania, pričom uplatňujeme individuálny prístup a rešpektujeme životný príbeh každého jednotlivca, či rodiny.

 

Nocľaháreň


 

Izba v nocľahárniNocľaháreň
Trokanova ul. č. 236
907 01 Myjava

forma poskytovania sociálnej služby: pobytová

kapacita zariadenia: 17 klientov

Mgr. Monika Marušková - sociálna pracovníčka, e-mail: monika.maruskova@socsluzbymy.sk

Oľga Žišková - asistentka sociálnej práce, e-mail: olga.ziskova@socsluzbymy.sk

Slavka Žideková - inštruktorka pre rozvoj pracovných zručností, e-mail: slavka.zidekova@socsluzbymy.sk

tel. kontakt: +421 34 621 22 51 - vrátnica, +421 948 015 228 - nepretržitá prevádzka

web: www.socluzbymy.sk

Úradné hodiny

pondelok 8.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 16.00 hod.
utorok 7.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 18.00 hod.
streda 8.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 16.00 hod.
štvrtok 7.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 18.00 hod.
piatok 7.00 - 11.30 hod. - 12.00 - 15.00 hod.

web: www.socluzbymy.sk

izba v nocľahárniV nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

 1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

 1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie. Cieľom je eliminovanie fenoménu bezdomovectva, prevencia voči rozvoju sociálno-patologických javov a kumulácii problémov jednotlivca.


Všetky potrebné informácie o neziskovej organizácií Sociálne služby Myjava nájdete
na webovej stránke www.socsluzbymy.sk.

 

Komunitné centrum Khamoro


 

KC Khamoro
Trokanova 232/2A
907 01 Myjava

tel. číslo: 0907 279 415

e-mail: kckhamoro@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/komunitnecentrum.myjava.3

 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka


 

Altánok pri ZOS Nezábudka

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Nezábudka vzniklo schválením zriaďovacej listiny zariadenia Mestským zastupiteľstvom v septembri 2010. Po právnej stránke ide o rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava napojenú svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorý kontroluje jeho činnosť. ZOS Nezábudka vzniklo za účelom poskytovania sociálnych služieb na určitý čas plnoletým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak týmto nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu.

Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka
Hurbanova ul. 621/13
907 01 Myjava

tel. čísla: +421 34 6983 600 - vrátnica
               +421 34 6983 697 - riaditeľka
               +421 34 6983 619 - hlavná sestra
               +421 34 6983 694 - ekonómka, hospodárka

e-mail: zosnezabudka@gmail.com

 

Všetky potrebné informácie o Zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka nájdete
na webovej stránke www.zosnezabudka.sk.
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2022
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online21
Dnes  1422
Mesiac  54001
Celkovo2341759

Odporúčame