Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 15.04. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Sociálne služby

Zabezpečenie sociálnych služieb


Tu sú zverejnené povinné prehľady priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach patriacich do pôsobnosti mesta Myjava.

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2019.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2018.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady Sociálnych služieb Myjava za rok 2017.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Nezábudka za rok 2017.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2018.pdf

(pdf) Ekonomicky oprávnené náklady komunitného centra za rok 2017.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2018.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2017.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2016.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2015.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2014.pdf

(pdf) Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadeniach v pôsobnosti mesta Myjava v roku 2013.pdf


Oddelenie sociálnych služieb Mesta Myjava


 • Zabezpečuje činnosť v oblasti rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Podieľa sa na rozvoji sociálnych služieb v Meste Myjava a tvorí komunitný plán sociálnych služieb. 
 •  Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 - 2020.pdf

 

Činnosť oddelenia zabezpečujú traja pracovníci:

 

vedúca oddelenia:                             Mgr. Jana Gáliková
tel. kontakt:                                     034/6907 119
e-mail:                                             jana.galikova@myjava.sk

starostlivosť o seniorov:                 Mgr. Andrea Zríniová
tel. kontakt:                                     034/6907 118
e-mail:                                            andrea.zriniova@myjava.sk

starostlivosť o deti a rodinu:          Mgr. Barbora Bučková
tel. kontakt:                                    034/6907 327
e-mail:                                            barbora.buckova@myjava.sk


Činnosť oddelenia podľa cieľových skupín obyvateľov

1. Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov

 • Občania bez prístrešia.
 • Občania pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
 • Občania sociálne vylúčení, ohrození sociálnym vylúčením.

2. Starostlivosť o deti a rodinu

 • Deti a rodina
 • Deti umiestnené v ústavnej starostlivosti a mladí dospelí prepustení z ústavnej starostlivosti.

3. Starostlivosť o seniorov

 • Osamelí seniori.
 • Seniori v domácom prostredí.
 • Seniori v zariadeniach.

4. Starostlivosť o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

 • terénne sociálne šetrenia, vyhľadáva občanov odkázaných na poskytovanie soc. služieb,
 • sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu (PDF žiadosť o posúdenie odkázanosti + PDF potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti),
 • vybavuje žiadosti a rozhoduje o priznaní jednorazových dávok a opakovaných príspevkov ako:
  •  jednorazové dávky v hmotnej núdzi (PDF žiadosť)
  •  jednorazová finančná pomoc (PDF žiadosť)
  •  návratné pôžičky
  •  príspevok na stravovanie dôchodcov (PDF žiadosť)
  •  príspevok na „sociálny taxík“ (PDF žiadosť)
  •  príspevok na úhradu dane za garáž (PDF žiadosť)
  •  príspevok na dopravu, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v ústavnej starostlivosti,
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu,
 • plní funkciu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, prídavkov na deti, invalidných,
  či starobných dôchodkov,
 • plní funkciu opatrovníka občanom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony, zodpovedá
  za vynakladanie finančných prostriedkov a podáva správy o vynakladaní finančných prostriedkov príslušným súdom,
 • podáva správy o povesti na občanov na dožiadanie súdov, policajných a iných orgánov,
 • zabezpečuje a spravuje agendu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a sanácie rodiny v rozsahu aký má zabezpečovať mesto v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.

 


Sociálne služby Myjava, n. o.


 

     Nezisková organizácia Sociálne služby Myjava bola zriadená mestom Myjava v novembri 2003, poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnych služieb a humanitárnu starostlivosť.

Sociálne služby Myjava n. o. spravujú:

 • Zaradenie DSS ÚSVITDomov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT (DSS ÚSVIT)
 • Útulok
 • Nocľaháreň

 

 

 

Kontaktné údaje:

Vodoliečba v DSS ÚSVIT

Sociálne služby Myjava, n. o.
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava

IČO: 36119610
číslo účtu: 1309726015/1111
banka: Uni Credit Bank Slovakia a.s.

riaditeľka: Mgr. Jana Gáliková
tel. číslo: +421 34 6907 119

e-mail: jana.galikova@myjava.sk

DSS ÚSVIT


DSS ÚSVIT

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT
Hoštáky 12
907 01 Myjava

forma poskytovania sociálnej služby: ambulantná forma
kapacita: 30 klientov

e-mail: dssmyjava@mail.t-com.sk

web: www.socsluzbymy.sk/poskytovane-sluzby/

 • vedúca zariadenia: Mgr. Zuzana Valentová

Terapie realizované v DSS ÚSVIT:

 • biblioterapia
 • kreatívna tvorba
 • výroba keramiky
 • práca v dielni
 • rehabilitácia (Liečebná telesná výchova, Hydroterapia, Termoterapia, Fototerapia)
 • animoterapia
 • gardenterapia
 • plávanie

Útulok


Aktivity v ZNB ISTOTA

Útulok Myjava
Trokanova ul. č. 236
907 01 Myjava

forma poskytovania sociálnej služby: pobytová forma
kapacita Útulku: 30 klientov
kapacita Nocľahárne: 17 klientov

 • zodpovedný pracovník: Mgr. Anna Menkynová

Poskytované služby v Útulku:

 • Izba v Nocľahárniubytovanie v 10 bunkách (každá s dvoma izbami a sociálnym príslušenstvom)
 • kuchynka s vybavením
 • práčovňa, sušiareň a žehliareň
 • sklad odevov, obuvi a ďalšieho materiálu
 • kancelária sociálneho pracovníka - poradenstvo v rôznych oblastiach života
 • 24 hodinová služba vrátnice

 

Nocľaháreň


Nocľaháreň Myjava

Trokanova ul. č. 236

907 01 Myjava

 • zodpovedný pracovník: Mgr. Monika Marušková

Poskytované služby v Nocľahárni:

 • dve ubytovacie miestnosti pre mužov, WC, sprcha
 • dve miestnosti pre ženy, WC, sprcha
 • kuchynka s vybavením

Tel. číslo: +421 940 613 395

 

 

Všetky potrebné informácie o neziskovej organizácií Sociálne služby Myjava nájdete
na webovej stránke www.socsluzbymy.sk.

 

Komunitné centrum Khamoro


 KC Khamoro
Trokanova 232/2A
907 01 Myjava


Telefón: 0907 279 415
e-mail: kckhamoro@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/komunitnecentrum.myjava.3
 

Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka


Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Nezábudka vzniklo schválením zriaďovacej listiny zariadenia Mestským zastupiteľstvom v septembri 2010. Po právnej stránke ide o rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava napojenú svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa, ktorý kontroluje jeho činnosť. ZOS Nezábudka vzniklo za účelom poskytovania sociálnych služieb na určitý čas plnoletým fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak týmto nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu.

Altánok pri ZOS NezábudkaKontaktné údaje:

Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka
Hurbanova ul. 621/13
907 01 Myjava

tel. číslo: +421 34 6983 600 - vrátnica
               +421 34 6983 697 - riaditeľka
               +421 34 6983 619 - hlavná sestra
               +421 34 6983 694 - ekonómka, hospodárka

e-mail: zosnezabudka@gmail.com

Všetky potrebné informácie o Zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka nájdete
na webovej stránke www.zosnezabudka.sk.
Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Apríl 2021
PUSŠPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online18
Dnes  1184
Mesiac  22138
Celkovo1648449

Odporúčame