Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.06. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


 

Všetky tlačivá a formuláre publikované v tejto sekcii sú platné od 1. 1. 2015 a
väčšina z nich je elektronicky vypĺňateľná vo formáte pdf.

Logout

Stavebný úrad


 

  (pdf) Adresy správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.pdf
  (pdf) Potvrdenie údajov o stavbe postavenej do roku 1976.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35, ods. 1, zák. č. 50/1976 Zb.pdf
  (pdf) Ohlásenie drobnej stavby.pdf
  (pdf) Príloha k ohláseniu drobnej stavby.pdf
  (pdf) Ohlásenie reklamnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie stanoviska k súladu s Územným plánom mesta Myjava.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe v zmysle § 140b stavebného zákona.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu k uloženiu inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve mesta Myjava.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávka).pdf
  (pdf) Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
  (pdf) Žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie na reklamnú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
  (pdf) Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf
  (pdf) Ohlásenie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie.pdf
  (pdf) Ohlásenie udržiavacích prác na cestnom telese a súčastiach pozemnej komunikácie.pdf
  (pdf) Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby.pdf
  (pdf) Oznámenie o začatí stavby.pdf
  (pdf) Prehlásenie odborného stavebného dozoru na jednoduchú stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia dopravnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie stavby - zmeny stavby pred jej dokončením.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmeny palív, surovín, technologických zariadení a na zmeny ich využívania stavieb malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť stavebníka o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného alebo orientačného čísla na stavbu.pdf
  (pdf) Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf
  (pdf) Prehlásenie kvalifikovanej osoby.pdf
  (pdf) Doplnenie podania.pdf

 

Životné prostredie


 

  (pdf) Požiadavka na orez drevín vo verejnej zeleni.pdf
  (pdf) Žiadosť o výrub.pdf
  (pdf) Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - žumpa.pdf
  (pdf) Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - studňa.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.pdf
  (pdf) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.pdf
  (pdf) Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona o pobyte cudzincov.pdf

 

Miestne dane a poplatky, poskytovanie dotácií


 

  (pdf) Daňové priznanie fyzických a právnických osôb k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf
  (pdf) Poučenie pre vyplnenie daňového priznania.pdf
  (pdf) Potvrdenie o podaní daňového priznania.pdf
  (pdf) Ohlásenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf
  (pdf) Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.pdf
  (pdf) Oznámenie fyzickej osoby k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
  (pdf) Oznámenie právnickej osoby a podnikateľa k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
  (pdf) Pravidlá pri poskytovaní finančných prostriedkov na realizáciu aktivít v oblasti kultúry a športu na území mesta Myjava.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Myjava na všeobecne prospešné činnosti a podujatia.pdf
  (pdf) Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Myjava.pdf

 

Sociálne služby


 

  (pdf) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej finančnej pomoci.pdf
  (pdf) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf
  (pdf) Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov dane za garáž.pdf
  (pdf) Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.pdf
  (pdf) Žiadosť o pridelenie bytu v ubytovni na Trokanovej ulici v Myjave.pdf
  (pdf) Žiadosť o ubytovanie v ubytovni na Trokanovej ulici v Myjave.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie  príspevku na „sociálny taxík“.pdf
  (pdf) Žiadosť o poskytnutie príspevku na sociálnu službu  „Stravovanie pre dôchodcov“.pdf

 

Evidencia obyvateľstva


 

  (pdf) Návrh na zrušenie trvalého pobytu na území mesta Myjava.pdf

 

Školstvo


 

  (pdf) Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o zdravotnom stave pre základnú školu alebo materskú školu - COVID-19.pdf
  (pdf) Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o zdravotnom stave pre ZUŠ Myjava - COVID-19.pdf

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2022
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online16
Dnes  1368
Mesiac  53947
Celkovo2341705

Odporúčame