Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.06. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Matrika a evidencia obyvateľstva

     Agendu týkajúcu sa matričných úkonov a evidencie obyvateľstva rieši v rámci mesta Myjava Oddelenie vnútroných vzťahov. Vybavíte tu napríklad prihlásenie na trvalý či prechodný pobyt, matričné úkony spojené s uzatvorením manželstva, uvítaním do života, úmrtím, overíte tu úradné listiny, počas volieb oddelenie zabezepčuje vydávanie voličských preukazov a podobne. Matričný úrad Myjava zabezpečuje odbornú činnosť na úseku matričnej činnosti pre obce Myjava, Brestovec, Bukovec, Jablonka, Polianka, Poriadie, Rudník a Stará Myjava. Príslušné kancelárie nájdete na prvom poschodí Mestského úradu v Myjave.

Kontaktné údaje


 

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava

Matrika

Evidencia obyvateľstva

     Matričnú agendu a evidenciu obyvateľstva upravujú v zmysle platnej legislatívy zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení, vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. v platnom znení, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení a zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v platnom znení.

 

Uzavretie manželstva


 

     Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretí manželstva, a to civilným alebo cirkevným spôsobom. Na matričnom úrade mesta sa manželstvo uzatvára, ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v meste alebo spádovej obci. Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva povolenie k uzavretiu manželstva. Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom. Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva, ktorú získate na matričnom úrade, musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi. Termín a hodinu sobáša je možné dohodnúť pri podaní žiadosti. Aj keď ide o cirkevný sobáš, Matričný úrad potvrdzuje túto žiadosť. Do knihy manželstiev Matričného úradu mesta sa zapisujú uzavretia manželstva osôb, ktoré sa uskutočnili na území mesta. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 50/04/2018 boli schválené termíny pre uzavretie manželstva každý týždeň v roku:

• piatok a sobota
• sobášnymi dňami nie sú štátne sviatky, cirkevné sviatky a nedele

Doklady a dokumenty – slovenskí štátni občania:

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • rozvedení aj právoplatné rozsudky o rozvode manželstva
 • ovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

Doklady a dokumenty – cudzinci (ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša):

 • rodné listy
 • platné občianske preukazy
 • rozvedení aj právoplatné rozsudku o rozvode manželstva
 • ovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho
 • potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve

     Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka na území Slovenskej republiky a v prípade potreby opatrené príslušnými overeniami podľa medzištátnych zmlúv. Po uzavretí manželstva sa vykoná zápis do knihy manželstiev, do ktorej sa zapisujú aj dodatočné zmeny a záznamy, ako napríklad rozvod, vyhlásenie manželstva za neplatné, zmena mena a priezviska a iné. Po uzavretí manželstva matrika vydá sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko alebo priezviská, požiada o vydanie nového občianskeho preukazu.

 

Povolenie k uzavretiu manželstva


 

     Matričný úrad mesta na požiadanie občana s trvalým pobytom v meste (spádovej obci) vydaním povolenia k uzavretiu manželstva deleguje výkon uzavretia manželstva na matričný úrad, v ktorom nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Poplatky za tento úkon sa vyberajú v hotovosti.

 • prvý výpis sobášneho listu - vydáva sa bezplatne
 • vydanie duplikátu sobášneho listu na požiadanie občana v zmysle zák. č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - 5,- €
 • uzavretie manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,- €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70,00 €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,00 €
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,00 € + 166 € (určené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 120/2007)
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami - 35,00 €

Doklady a dokumenty

 • Cudzozemská verejná listina – sobášny list – originál, alebo osvedčená fotokópia overená notárom, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenského jazyka s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciou alebo APOSTILLE.
 • platný doklad totožnosti žiadateľa
 • fotokópia rodného listu
 • u rozvedených fotokópia rozsudku o rozvode
 • u ovdovelých fotokópia úmrtného listu manžela alebo manželky

 

Vydanie úmrtného listu


 

     Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb.

Doklady a dokumenty

 • listy o prehliadky mŕtveho - 3 kusy
 • občiansky preukaz zomrelého
 • u maloletých rodný list a občianske preukazy rodičov dieťaťa
 • občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje
 • splnomocnenie pohrebnej služby v prípade, ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne

     Po predložení uvedených dokladov bude na počkanie vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Poplatky

 • prvý výpis úmrtného listu sa vydáva bezplatne
 • správny poplatok za vydanie duplikátu úmrtného listu v zmysle zák. č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - 5,- €

     Úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR či na území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisuje do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Doklady a dokumenty

 • Cudzozemská verejná listina – úmrtný list – originál alebo notárom osvedčená fotokópia zviazaná s jej úradným prekladom do slovenského jazyka s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE.
 • doklad totožnosti zomrelej osoby
 • doklad totožnosti osoby vybavujúcej úmrtie (vybavovať môžu osoby uvedené v § 18 odst. 2 Zákona č. 154/1994 o matrikách v znení neskorších predpisov)
 • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava

Ďalšie z činností vykonávaných matričným úradom:

 • Osvedčenie podpisov na listinách podľa osobitného zákona.
 • Vyhotovenie potvrdenia o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva.

 

Doplňujúca informácia pre občanov SR


 

     Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sa tu zapisujú matričné udalosti, ktoré nastanú v cudzine. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný, sobášny alebo úmrtný list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším overením /legalizáciou/ v štáte vydania a superlegalizovaný zastupiteľským úradom SR v tomto štáte, prípadne Apostillou podľa dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

Rodná matrika


 

     V rámci agendy rodnej matriky vybavíte na mestskom úrade:

 • Vystavenie rodného listu (prvopis, duplikát)
 • Zápis narodenia dieťaťa v cudzine
 • Zápis o určení otcovstva
 • Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena
 • Žiadosť o zrušenie druhého a tretieho mena
 • Žiadosť o zmenu poradia mien
 • Osvedčenie pravosti podpisu na dokumente 

 

Vystavenie rodného listu (prvopis)


 

     Prvopis rodného listu pre novorodencov je možné vybaviť na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia dieťaťa. Duplikát rodného listu sa vydáva na žiadosť občana pre jeho osobné účely

Doklady

     Pri dieťati narodenom v platnom manželstve je potrebné predložiť:

 • Platné občianske preukazy rodičov dieťaťa
 • Originál sobášneho listu

     Dieťa narodené slobodnej matke:

 • Platný občiansky preukaz
 • Rodný list
 • Zápis o určení otcovstva (ak bolo určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťa súhlasným vyhlásením rodičov)

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • Platný občiansky preukaz
 • Platný rozsudok o rozvode manželstva (ak neuplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode, zapísaný ako otec dieťaťa bude bývalý manžel matky dieťaťa)
 • Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením (ak uplynulo 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva)

Dieťa narodené vdove:

 • Občiansky preukaz
 • Sobášny list
 • Úmrtný list manžela
 • Zápis o určení otcovstva (ak bolo vydané určenie otcovstva)

Ak je matka dieťaťa neplnoletá:

 • občiansky preukaz matky dieťaťa
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu matky dieťaťa

 

Vystavenie rodného listu (duplikát)


 

     Matričný úrad vyhotovuje na písomnú i ústnu žiadosť duplikát rodného listu osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom rodiny, ktorí oň požiadajú (manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci).

Poplatky

 • Prvý výpis rodného listu sa vydáva bezplatne.
 • správny poplatok za vydanie duplikátu rodného listu na požiadanie občana v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - 5,- €

 

Zápis narodenia dieťaťa v cudzine


 

     Narodenie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, sa zapisuje do osobitnej matriky na základe oznámenia. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, sa tu zapisujú matričné udalosti, ktoré nastanú v cudzine. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším overením (legalizáciou) v štáte vydania a superlegalizovaný zastupiteľským úradom SR v tomto štáte, prípadne Apostillou podľa dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Doklady a dokumenty

 • Cudzozemská verejná listina - rodný list - originál, alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE.
 • doklad totožnosti občana SR – matky alebo otca dieťaťa alebo osoby vybavujúcej zápis. Vybavovať ho môžu osoby uvedené v par. 18 odst. 2 zákona č. 154/94 o matrikách v znení neskorších predpisov. Ostatní len na základe splnomocnenia.
 • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR v Bratislave

Poplatky

 • Správny poplatok je 10,- €

 

Zápis o určení otcovstva


 

     Pri zápise o určení otcovstva spisovanom pred narodením dieťaťa sa na Matričný úrad podľa trvalého pobytu dostavia obidvaja rodičia a predložia:

 • Občianske preukazy
 • Rodné listy
 • Tehotenský preukaz matky
 • Ak je matka rozvedená, tak originál právoplatného rozsudok o rozvode, ktorý musí byť starší ako 300 dní od vyznačenej právoplatnosti.

 

Žiadosť o doplnenie/zrušenie druhého a tretieho mena, Žiadosť o zmenu poradia mien


 

     Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena jeho zákonný zástupca. Na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca. Na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz. 

Doklady

 • platný občiansky preukaz žiadateľa (prípadne rodičov neplnoletej osoby)
 • rodný list
 • žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena
 • písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena (maloletá osoba staršia ako 15 rokov)
 • žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena
 • písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena (maloletá osoba staršia ako 15 rokov)
 • žiadosť o zmenu poradia mien
 • písomný súhlas so zmenou poradia mien (maloletá osoba staršia ako 15 rokov)

Poplatky

 • vydanie nového matričného dokladu - 5,- €

 

Prihlásenie na trvalý pobyt


 

     Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady nižšie uvedené .

Doklady

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze. Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá dotyčný platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou katastra (nie je možné použiť fotokópiu ani informatívny výpis z portálu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Toto potvrdenie sa nevyžaduje:
 1. ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 2. ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 3. ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 4. ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Poplatky

 • bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení - 5,- €

 

Upozornenie


 

     Následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu Mestským úradom Myjava je občan povinný dostaviť sa na OR Policajného zboru SR na Moravskej ulici v Myjave a tu si vybaviť nový občiansky preukaz s platnými údajmi.

 

Hlásenie prechodného pobytu


 

     Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan zdržiava a ktorý trvá viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá platný cestovný doklad SR
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou katastra (nie je možné použiť fotokópiu ani informatívny výpis z portálu)
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Potvrdenie sa nevyžaduje:
 1. ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 2. ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 3. ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 4. ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

Poplatky

 • bez poplatku
 • potvrdenie o prechodnom pobyte v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení - 5,- €

 

Upozornenie


 

     Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. Ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2022
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online13
Dnes  1357
Mesiac  53936
Celkovo2341694

Odporúčame