Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 26.06. 2022 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


Miestne dane a poplatky

Agendu týkajúcu sa miestnych daní a poplatkov vybavuje v rámci mesta Myjava Oddelenie daní a poplatkov MsÚ Myjava

Kontaktné údaje
Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava

Oddelenie daní a poplatkov

 • Lenka Kulíšková, vedúca oddelenia - tel.: +421 34 6907 120,                                      číslo dverí 120        e-mail: lenka.kuliskova@myjava.sk
 • Ing. Katarína Zríniová, poplatky za komunálny odpad - tel.: +421 34 6907 113,           číslo dverí 113,       e-mail: katarina.zriniova@myjava.sk
 • Zdenka Hutyrová, daň z nehnuteľností, daň za psa,  - tel.: +421 34 6907 121,            číslo dverí 120,       e-mail: zdenka hutyrova@myjava.sk

 

Druhy miestnych daní a poplatkov, ich sadzby, zníženia sadzieb či povinnosti daňovníkov upravujú v zmysle platnej legislatívy zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej VZN) mesta Myjava, ktoré bývajú podľa potreby aktualizované. Ich znenie schvaľuje Mestské zastupiteľstvo dvojtretinovou väčšinou. Všetky VZN nájdete publikované v systéme Digitálne mesto, na ktorý odkazuje aj banner v ľavej časti hlavičky nášho webu.

Daň z nehnuteľností
Kto musí podať daňové priznanie?


Daňové priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak počas roka 2020:

 • Nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2021 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2021 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • Povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

 • Povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
 • vydraženia nehnuteľnosti,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.
   

Čo treba priložiť k tlačivu?


Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

 

 • Pri predaji nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • Pri kúpe nehnuteľnosti daňovník predloží rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.
 • Pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • Ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • Pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie.
 • Pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán - prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.
 • Odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením.
 • Pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby.
 • Ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva.
 • Pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby.

Tlačivá k miestnym daniam a poplatkom nájdete  v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre.

 

Pokuty za oneskorenie


Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od mesta pokutu od 5 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane. Ak nepodáte priznanie na výzvu správcu dane, správca dane uloží pokutu od 10 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

 

Typy daňového priznania


Daňové priznania k dani z nehnuteľností:

 • Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).
 • Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.
 • Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

 

Sadzby dane na rok 2021


  Aktuálne sadzby daní na rok 2021 - byty, pozemky a stavby.pdf


Poplatok za komunálne odpady


Poplatníkom je:

 • Fyzická osoba, ktorá má v meste Myjava trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta Myjava oprávnená užívať nehnuteľnosť alebo jej časť (vlastník nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť.

 

Sadzba poplatku €/osoba/kalendárny deň

Prepočet poplatku €/osoba/zdaňovacie obdobie

fyzická osoba, ktorá v meste Myjava:

- má trvalý pobyt

 - má prechodný pobyt

 - je oprávnená užívať nehnuteľnosť

 - užíva nehnuteľnosť

0,0931 €

34 €

 

 • Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Myjava na iný účel ako na podnikanie alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Myjava na účel podnikania.

Variant

Objem zbernej nádoby

v litroch

Frekvencia odvozu

Sadzba poplatku €/liter

Prepočet poplatku €/zdaň. obdobie

A

120

1 x za 4 týždne

0,023 €

35,88 €

B

120

1 x za 2 týždne

0,023 €

71,76 €

C

120

1 x týždenne

0,023 €

143,52 €

D

1 100

1 x za 2 týždne

0,023 €

657,80 €

E

1 100

1 x týždenne

0,023 €

1 315,60 €

F

1 100

2 x za týždeň

0,023 €

2 631,20 €

 


Oznamovacia povinnosť


Poplatník je povinný do 30 dní oznámiť:

1. Vznik poplatkovej povinnosti

 • prihlásenie trvalého pobytu,
 • prihlásenie prechodného pobytu,
 • kúpa rodinného domu, bytu,
 • užívanie nehnuteľnosti,
 • narodenie dieťaťa,
 • otvorenie prevádzky.

2. Zmenu poplatkovej povinnosti

 • zmenu adresy v rámci mesta Myjava,
 • zmena počtu osôb v spoločnej domácnosti,
 • presťahovanie prevádzky.

3. Zánik poplatkovej povinnosti

 • ukončenie trvalého pobytu,
 • ukončenie prechodného pobytu,
 • predaj rodinného domu, bytu,
 • ukončenie užívania nehnuteľnosti,
 • úmrtie člena domácnosti,
 • ukončenie prevádzky.

A každú ďalšiu zmenu, ktorá má vplyv na určenie výšky poplatku za komunálne odpady.

V prípade, že si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť v 30 dňovej lehote, správca poplatku je zo zákona povinný poplatníkovi vyrubiť pokutu vo výške 5,- €.

 

Vyrubenie poplatkuPoplatok vyrubuje správca poplatku každoročne rozhodnutím na obdobie od 1.1. do 31.12, ktoré doručí poplatníkovi elektronicky. Ak nemá poplatník zriadenú elektronickú schránku rozhodnutie bude doručené doporučene do vlastných rúk.
Poplatník, ktorý si splní oznamovaciu povinnosť k vzniku, zmene, zániku poplatkovej povinnosti bude mať vyrubený poplatok za komunálne odpady v pomernej časti za obdobie, ktoré bol/stal sa poplatníkom v meste Myjava.
Ak poplatníkovi vznikne preplatok, môže písomne požiadať o jeho vyplatenie.

Zníženie a odpustenie poplatku


 

V prípade, že si poplatník, chce uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady, je potrebné predložiť doklady podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava na Mestskom úrade v Myjave, Oddelenie daní a poplatkov, prízemie, číslo dverí 113 alebo elektronicky na adrese katarina.zriniova@myjava.sk

(1) Mesto Myjava poplatok odpustí poplatníkovi s trvalým pobytom na území Mesta Myjava:

a) za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Myjava preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava alebo sa zdržiaval v zahraničí, okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí vykonávajú prácu v turnusovom režime,
podklady na odpustenie:

 • doklad o zamestnaní v zahraničí,
 • doklad o ubytovaní v zahraničí,
 • doklad o pobyte v zahraničí,
 • doklad o štúdiu v zahraničí,
 • doklad preukazujúci platenie poplatku za odpady alebo adekvátnych miestnych mestských daní a poplatkov (nie faktúra za elektriku, plyn, telefón, poistka na auto a podobne),
 • pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt alebo víza,

b) ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu a odňatia slobody,
podklady na odpustenie:

 • potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

c) ktorý je vyhlásený za nezvestného,
podklady na odpustenie:

 • potvrdenie príslušného oddelenia policajného zboru o nezvestnosti,

d) ktorý je v striedavej starostlivosti rodičov za obdobie, keď je v starostlivosti toho z rodičov, ktorý má trvalý pobyt mimo mesta Myjava,
podklady na odpustenie:

 • právoplatné rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti rodičov o dieťa a súčasne doklad preukazujúci platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v inej obci, v ktorej má trvalý pobyt druhý z rodičov.

(2) Mesto Myjava poplatok zníži o 50 % z platby 34 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 17 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník s trvalým pobytom v meste Myjava:

a) je študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia a ubytovaním mimo Mesta Myjava,
podklady na zníženie:

 • doklad o ubytovaní v mieste štúdia,
 • ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník mestu údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo žiaka a lebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má mesto zriadený prístup

b) je pracujúcim s výkonom práce a ubytovaním mimo mesta Myjava,
podklady na zníženie:

 • doklad o zamestnaní mimo Myjavu a súčasne doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce,

c) je vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy,
podklady na zníženie:

 • potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce ako vodič MKD,

d) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime,
podklady na zníženie:

 • doklad o zamestnaní v zahraničí v turnusovom režime,
 • doklad o pobyte v zahraničí,
 • potvrdenie opatrovanej osoby o výkone práce v zahraničí v turnusovom režime,

e) sa prechodne zdržuje v inej obci a uhrádza tam poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
podklady na zníženie:

 • potvrdenie o prechodnom pobyte alebo potvrdenie inej obce o zdržiavaní sa na území inej obce alebo kópia nájomnej zmluvy a súčasne doklad preukazujúci platenie poplatku v mieste prechodného zdržiavania sa poplatníka (za doklad preukazujúci platenie poplatku sa považuje aj ak je v nájomnej zmluve uvedené, že v cene nájmu je započítaný i poplatok za odpady).

(3) Mesto Myjava poplatok zníži o 25 % z platby 34 €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 25,50 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník podľa § 1 ods. 1 tohto VZN je:
- fyzická osoba staršia ako 62 rokov – poplatník nemusí nič preukazovať.

(4)
a) Na zníženie alebo odpustenie poplatku majú nárok len tí poplatníci, ktorí nemajú k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia žiadne nedoplatky na poplatku. V prípade, že poplatník bude mať k 31.12. zdaňovacieho obdobia nedoplatky na poplatku, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku tomuto poplatníkovi a ostatným členom žijúcim v spoločnej domácnosti, za ktorých prebral povinnosti poplatníka v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období zaniká.

b) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku doporučujeme predložiť správcovi poplatku dostatočne včas pred vyrubením poplatku riadnym rozhodnutím (do 31.1. zdaňovacieho obdobia).

c) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

d) Poplatník má nárok len na jedno zníženie. Jednotlivé zníženia nie je možné sčítať.

e) V prípade, že podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad.

f) Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne na aktuálne zdaňovacie obdobie. Tieto doklady musia byť hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne zdaňovacie obdobie. V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období a podklad je vystavený na dobu neurčitú, môže sa uplatniť len raz, na prvé zdaňovacie obdobie. Na ďalšie zdaňovacie obdobie je poplatník povinný predložiť aktuálny podklad na zníženie alebo odpustenie poplatku.


Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Tlačivá k miestnemu poplatku nájdete v elektronickej podobe v sekcii Mesto - Tlačivá a formuláre

 

 

Daň za psa


Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.


Sadzba dane

Sadzby dane za jedného psa a kalendárny rok sú:
a) pes chovaný v bytovom dome, 50 €,
b) pes chovaný v rodinnom dome, 10 €,
c) pes chovaný v rodinnom dome – v osadách U Siváčkov, U Vankov, U Junasov,
Malejov, U Belanských, U Jandíkov, U Zemanov a Myjava súp. č. 737, 3 €,
d) pes chovaný v prevádzkarni, 25 €.

Mesto Myjava zníži daň o 50 % daňovníkovi, ktorý psa nadobudol z útulku, po celú dobu držania psa.


Tlačivo k dani za psa nájdete v elektronickej podobe v sekcii Mesto - tlačivá a formuláre

 


Daň za ubytovanie


Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Prevádzkovateľ vyberie daň v hotovosti od ubytovaného pri platbe za prechodné ubytovanie v ním prevádzkovanom ubytovacom zariadení.

Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

(pdf) Tlačivo na daň za ubytovanie.pdf


Daň za užívanie verejného priestranstva


Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach, umiestnenie tovaru pred prevádzkou, umiestnenie prenosných a pevných reklamných a propagačných zariadení, umiestnenie skládky stavebného materiálu a zariadenia, umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií a príležitostný predaj v meste Myjava.

Sadzby dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň sú nasledovné:

Osobitné užívanie verejného priestranstva

sadzba dane €/m2/deň

umiestnenie zariadenia slúžiace k predaju tovaru alebo k poskytovaniu  služieb

           0,10 €      

užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných   

zariadeniach  (letné terasy)

           0,10 €      

 umiestnenie tovaru pred prevádzkou

           0,10 €

umiestnenie prenosných reklamných a propagačných  zariadení   (napr. stojany "áčka" a pod.)

           0,20 €

umiestnenie pevných reklamných a propagačných zariadení, ktoré nepodliehajú mestskému informačnému systému

           0,30 €

príležitostný predaj a prezentácia v meste          

(žreby, knihy, poradenstvo)

          5 €

za umiestnenie skládky stavebného materiálu a zariadenia (lešenie, stavebný materiál, kontajner)

          0,05 €         

za umiestnenie cirkusu, lunaparku a inej atrakcie

          0,02 €


Tlačivo na daň za verejné priestranstvo.pdf

Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa čísla 1. až 7. zabezpečuje oddelenie majetku a prevádzky úradu.
Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa čísla 8. zabezpečuje odbor školstva, kultúry a soc. služieb.
 Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Jún 2022
PUSŠPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online17
Dnes  1328
Mesiac  53907
Celkovo2341665

Odporúčame