Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 28.02. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu

Počasie
Mapa mesta
Mapa Myjavy
Fotogaléria
galeria

DiskusiaLesík - Sťažnosť na vybavenie Petície proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave
NickText správy
Blanka Ušiaková
admin
Zachráňme nemocničný lesík v Myjave 24. februára o 21:24 • Obdržali sme stanovisko k "vybaveniu" našej petície. J K tomu stanovisku sa dá naozaj veľmi ťažko nejako vyjadriť. Keďže našu petíciu nepovažujeme za vybavenú v zmysle petičného zákona, podali sme sťažnosť mestu Myjava za nevybavenie našej petície. Tu je jej text: "Sťažnosť na vybavenie petície Obdržali sme od Vás stanovisko k vybaveniu petície, datované 10. 2. 2020. Je toto stanovisko zároveň oznámením o vybavení petície v zmysle § 5 ods 5 Zákona o petičnom práve? Nie je nám úplne zrejmé, AKO ste petíciu vybavili. V našej Petícii proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave požadujeme pozastavenie všetkých krokov, smerujúcich k realizácii plánovanej výstavby IBV pri Nemocnici s poliklinikou v Myjave, ktorá má byť zrealizovaná v priestore bývalého nemocničného parku. Z Vášho stanoviska k vybaveniu petície vyplýva akoby sme našou petíciou požadovali len neschválenie VZN o Zmenách a doplnkoch územného plánu. Petíciou sme nepožadovali len neschválenie Zmien a doplnkov územného plánu. Našou petíciou POŽADUJEME ZACHOVANIE NEMOCNIČNÉHO PARKU, KTORÝ BY BOL VÝSTAVBOU TOTÁLNE A NENÁVRATNE ZDEVASTOVANÝ. V zmysle § 5 ods 5 Petičného zákona je príslušný orgán verejnej moci „prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, JEHO SÚLAD ALEBO ROZPOR S PRÁVNYMI PREDPISMI A VEREJNÝM ALEBO INÝM SPOLOČNÝM ZÁUJMOM.“ Toto vo Vašom stanovisku k vybaveniu petície nenachádzame. Skutočný stav veci je taký, že park pri nemocnici je územný systém ekologickej stability na miestnej úrovni. PROBLEMATIKA A POSTAVENIE ÚSES JE UPRAVENÉ VIACERÝMI ZÁKONMI: • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrany prírody a krajiny, • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, • zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, • zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, • zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, • zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, • zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch. PODĽA ZÁKONA Ć. 543/2002 Z.Z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY JE DOKUMENTÁCIA ÚSES DOKUMENTÁCIOU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A VYTVÁRANIE A UDRŽIAVANIE ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY JE VEREJNÝM ZÁUJMOM. ZACHOVANIE NEMOCNIČNÉHO PARKU JE VEREJNÝM ZÁUJMOM. NAŠU PETÍCIU PODPÍSALO 3 121 OSÔB. VYJADRITE SA, PROSÍM, KONKRÉTNE A OFICIÁLNE AKO STE TÚTO NAŠU PETÍCIU PROTI VÝSTAVBE IBV V NEMOCNIČNOM PARKU VYBAVILI!!. 3 121 OSÔB požaduje zachovať nemocničný park. Ak mestské zastupiteľstvo Zmeny a doplnky územného plánu schválilo, to ešte neznamená, že v nemocničnom parku sa začne stavať IBV. K procesu obstarávania a schvaľovania Zmien a doplnkov máme námietky, že neprebehol v súlade so zákonnými požiadavkami a preto sa v tejto veci obrátime na prokuratúru. V zmysle petičného zákona malo mesto zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle. Našli sme tam len takýto oznam: https://myjava.sk/mesto/oznamy/619 kde sa uvádza: „ Informácia o výsledku vybavenia petícií V zmysle §5, ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je orgán verejnej moci povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Mestu Myjava bola 15. 1. 2020 doručená petícia Proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave, ktorá požadovala pozastavenie všetkých krokov smerujúcich k realizácii plánovanej výstavby IBV pri NsP Myjava. Dňa 6.2.2020 bola mestu Myjava doručená petícia Za vybudovanie IBV pri NsP Myjava. V zmysle zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve boli obe predložené petície prerokované na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 6. 2. 2020. Zástupcovia oboch petícií dostali dostatočný priestor na prezentovanie svojich požiadaviek a stanovísk. Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.02/02/2020 ktorým zobralo na vedomie obe predložené petície. Zároveň prijatým uznesenia č.03/2020 schválilo • zmeny a doplnky č.1/2018 Územného plánu mesta Myjava • vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č.1/2018 Územného plánu mesta Myjava • VZN č.1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1/2020 UP mesta Myjava. MsZ Myjava ukladá mestu Myjava ako orgánu územného plánovania uloženie Zmien a doplnkov č.1/2018 ÚPN mesta Myjava v zmysle § 28 zák.č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov.“ Z tohto oznámenia o vybavení petícií na webovej stránke mesta tiež NIE JE ZREJMÉ, AKO mesto vybavilo Petíciu proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave. Je z toho zrejmé, že MsZ vzalo na vedomie 2 petície a schválilo vyššie uvedené. Znovu pripomíname, že Petíciu proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave podpísalo 3 121 osôb. VEREJNÝ ZÁUJEM NA ZACHOVANIE PARKU PRI NEMOCNICI JE EVIDENTNÝ. Týmto Vám opätovne oznamujeme , urobili sme tak už v sprievodnom liste k odovzdaniu petície, že osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci je OZ KOZEL, preto Vás žiadame, aby ste komunikovali s touto právnickou osobou.
Pridané 26.02.2020
Blanka Ušiaková
správca
Re: Lesík - Sťažnosť na vybavenie Petície proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave

Pozrite si článok z 22.2.2020 v sobotňajšom vydaní Pravdy - jednoznačne tendenčný a napísaný na objednávku Mesta - pod týmto linkom (treba skopírovať a hore prilepiť) https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/543389-o-myjavsky-park-bojuju-dve-peticie/?fbclid=IwAR15kOC-wMIGjuS9NhoCdGAXuJm7lik4FPAP258AfyDtrNqiaSdS4VECVo4
Pridané 03.03.2020

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Február 2021
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Zoznam podujatí

Anketa
Rozvoj ktorej z týchto oblastí života by ste vy riešili prioritne?


Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online1
Dnes  694
Mesiac  47293
Celkovo1572228

Odporúčame