Klávesové skratky - rozšírené
Preskočiť na obsah
Dnes je 7.05. 2021 | Prihlásiť

Digitálne mesto Gazdovský dvor City monitor Sprievodca Odkaz pre starostu


OznamyDo práce na bicykli 2021. Môžete sa registrovať!Aj v roku 2021 sa myjavská samospráva zapojila do projektu zameraného na podporu environmentálych druhov dopravy v našich mestách a obciach s názvom Do práce na bicykli. Tohoročná kampaň má motto "Vezieme sa v tom spolu" a aj na Myjave už máte možnosť prihlásiť sa do tejto súťaže. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy či inštitúcie, alebo študentov z jednej školy, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2021 dochádzať do práce alebo do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Každý tím musí mať minimálne dvoch a najviac štyroch členov. Registrácia týchto tímov bude ukončená 7. júna 2021.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba jedenkrát. Opakovaná registrácia je považovaná za porušenie štatútu súťaže. Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo. Každý člen tímu si eviduje cesty do práce a z práce na bicykli sám, a to za každý deň v období od 1. do 30. júna 2021. Spätne je evidencia ciest možná najneskôr do 6 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd. Do súťaže sa počítajú aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci išiel do práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy. Do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci pracujúci z domu (home office). Títo súťažiaci si vytvoria a ako jazdy budú zapisovať ich obvyklé cesty do práce, ktoré by absolvovali v prípade, že by pracovali na svojom pracovisku. No a keďže ide o súťaž, bude počas júna aj o čo hrať. Vyhlasovateľ súťaže bude vyhodnocovať tri súťažné kategórie na národnej úrovni:

Víťazná spoločnosť + nasledujúce dve v poradí s najlepším celkovým priemerom umiestnení v týchto piatich ukazovateľoch:

 1. Celkový počet súťažiacich za spoločnosť
 2. Počet súťažiacich s odjazdeným aspoň 1 kilometrom na bicykli
 3. Počet súťažiacich s aspoň 1 kilogramom ušetreného CO2.
 4. Celkový počet odjazdených kilometrov na bicykli
 5. Celkový počet jázd na bicykli

Víťazná samospráva + nasledujúce dve v poradí s najlepším celkovým priemerom umiestnení v týchto štyroch ukazovateľoch:

 1. Celkový počet súťažiacich za samosprávu
 2. Počet súťažiacich – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy
 3. Počet najazdených kilometrov na bicykli – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy
 4. Počet jázd na bicykli – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy

Treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej budú vyžrebovaní a ocenení spomedzi všetkých súťažiacich tí, ktorí absolvovali aspoň dve tretiny ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli. Počet takto vyžrebovaných súťažiacich bude totožný s počtom cien, ktoré partneri kampane poskytli do súťaže určenej pre cyklistov a nad rámec ocenení v prvých dvoch súťažných kategóriách. Zároveň budú vyžrebovaní a ocenení traja spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň dve tretiny svojich ciest do práce a z práce prostredníctvom verejnej dopravy a traja súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň dve tretiny svojich ciest do práce a z práce prostredníctvom pešej chôdze. A to nie stále všetko. Viac o pripravovaných oceneniach, o kampani samotnej či pravidlách súťaže nájdete na už spomínanom webe www.dopracenabicykli.eu.

Takže vás povzbudzujeme v tejto aktivite, dohodnite sa na svojich pracovickách, v triedach, dajte dokopy tímy, čím skôr sa zaregistrujte a od 1. júna zbierajte kilometre pre seba i pre Myjavu!

 

do práce na bicykli 2021


Ďalšia odstávka elektriny v májiZápadoslovenská distribučná, a. s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení informuje občanov Myjavy, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú v utorok 25. mája 2021 v čase od 8.00 do 15.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice a lokality:

 • MORAVSKÁ č. 5, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
 • PIRTE č. 3 , 5
 • ZGURIŠKY, Z. č. 2 , 3, 3/VE, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 39/VE, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 51/VE, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 529

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme!


Výberové konanie na pracovníka komunitného centraPoskytovateľ komunitného centra, Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika č.560/4, 90701 Myjava vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka komunitného centra. To bude realizované osobným pohovorom. Uskutoční sa v pondelok 31. mája 2021 o 10.00 h v priestoroch Komunitného centra Khamoro, Trokanova ul. 232/2A, 907 01 Myjava. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Myjava, Nám. M. R. Štefánika č. 560/4, 907 01 Myjava. Vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26. mája 2021. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu komunitný pracovník KC sú:

 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

  alebo
   
 2. stredoškolské vzdelanie s maturitou a 1 rok praxe/skúsenosti v relevantnej oblasti.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu komunitný pracovník KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; flexibilita; schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; organizačné zručnosti, schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny, schopnosť rozpoznať konflikt záujmov, orientácia na cieľ a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
 • práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
 • administratívne zručnosti,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
 • odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu komunitný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je KC Khamoro, Trokanova 232/2A, 907 01 Myjava.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je od 15. júna 2021.

Pre pracovnú pozíciu komunitný pracovník KC je stanovená hrubá mzda 941,- €.

Charakteristika práce komunitného pracovníka KC

Úlohou komunitného pracovníka je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele. Komunitný pracovník vykonáva činnosti:

 • pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania;
 • pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch;
 • pravidelne sa zúčastňuje na rozhodovacích a strategických schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupiteľstvo, komunitné rady, okrúhle stoly a pod.);
 • iniciuje a facilituje verejné zhromaždenia, rozhodovacie a strategické stretnutia v lokalitách;
 • poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii potrieb a cieľov z nich vychádzajúcich, analyzuje problémy;
 • sprostredkováva informácie o potrebách, cieľoch a problémoch komunít medzi ich zástupcami a zástupcami relevantných inštitúcii na lokálnej, prípadne regionálnej úrovni;
 • poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja komunít a lokalít;
 • poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja KC (jeho činnosti...) v nadväznosti na zistené potreby a problémy;
 • spolupracuje s odborným garantom KC pri sieťovaní inštitúcií a organizácií relevantných pre komunitu a jej ciele;
 • realizuje evaluáciu dosahovania cieľov stanovených pre oblasť komunitnej práce v KC;
 • mobilizuje, buduje a sieťuje vnútorné zdroje komunít (napr. prostredníctvom tvorby komunitných rád, pracovných skupín...), spolupracuje s nimi;
 • buduje dobrovoľnícke kapacity a spolupracuje s dobrovoľníkmi;
 • posilňuje znalosti obyvateľov lokalít a podporuje ich pri aplikácii získaných znalostí v prospech komunity ako celku;
 • plánuje a realizuje komunitné akcie, verejné zhromaždenia
 • koordinuje realizáciu naplánovaných stratégií;
 • identifikuje tematické okruhy potrebného vzdelávania či inej formy zvyšovania kompetencií obyvateľov lokality;
 • dokumentuje parciálne výstupy celého procesu komunitnej práce;
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom
 • spolupracuje s odborným konzultantom a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP BOKKÚ.

(pdf) Výberové konanie na pracovníka komunitného centra - máj 2021.pdf

V Myjave, 6. 5. 2021


Od 10. mája Myjava stále bordová, testovanie bude len v pondelokPodľa aktuálnych informácií Ministerstva zdravotníctva SR budú v týždni od 10. mája 2021 v III. stupni varovania, teda bordovej farbe, už len dva okresy na Slovensku. Považská Bystrica a Myjava. To napríklad znamená, že platnosť testov bude stále len sedem dní a piataci, šiestaci i siedmaci sa stále nemôžu vrátiť do školských lavíc. Testovanie v réžií samosprávy bude v tomto týždni realizované zatiaľ len v pondelok 10. mája, a to na odberovom mieste na myjavskom štadióne. Verejnosti bude k dispozícií od 10.00 do 16.00 h, prestávka je plánovaná do 12.30 do 13.00 h. Testovanie antigénovými testami pre občanov s trvalým bydliskom mimo mesto Myjava je tu spoplatnené sumou 5,- €. Posledný odber je kvôli odčítaniu výsledkov možný 15 minút pred zatvorením odberového miesta. V utorok, stredu a vo štvrtok sa na štadióne testovať nebude a či bude realizované testovanie v piatok 14. mája tak, ako ho poznáme, o tom vás ešte budeme informovať. Stále je však k dispozícií možnosť dať sa otestovať v Nemocnici s poliklinikou Myjava, kam sa musíte vopred objednať cez stránku: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.


Vydávanie daňových výmerov v Turej LúkeOddelenie daní a poplatkov mesta Myjava oznamuje obyvateľom mestskej časti Turá Lúka, že v stredu 19. mája vo štvrtok 20. mája 2021 bude v čase od 13.00 do 17.00 h vydávať rozhodnutia na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady pre rok 2021. Rozhodnutia si môžete v týchto termínoch vyzdvihnúť na Gazdovskom dvore v Turej Lúke a zároveň bude možné daň z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady na mieste uhradiť.


Zberný dvor zatvorenýSpoločnosť BRANTNER Slovakia informuje verejnosť, že v piatok 7. mája 2021 v čase od 8.45 do 9.45 h bude zberný dvor na Brezovskej ulici v Myjave zatvorený z dôvodu testovania zamestnancov prevádzky. Prosíme vás o akceptovanie tejto hodinovej výluky, počas ktorej nebude možné odovzdávať privezený odpad do areálu dvora. Takisto pripomíname, že v sobotu 8. mája 2021 bude zberný dvor vzhľadom na štátny sviatok zatvorený. Ďakujeme za pochopenie!


Mestský úrad Myjava bude v piatok otvorený opäť o hodinu neskôrMesto Myjava oznamuje verejnosti, že z dôvodu opakovaného antigénového testovania zamestnancov mestského úradu a Správy majetku Mesta Myjava, s. r. o. bude úrad v piatok 7. mája 2021 občanom sprístupnený až od 8.00 hodiny. Ďakujeme za pochopenie!


Mimoriadne upozornenie!Mesto Myjava upozorňuje občanov Myjavy, zvlášť mestskej časti Turá Lúka a takisto návštevníkov, aby sa spolu so svojimi domácimi miláčikmi vyhýbali brehom rieky Myjava v Turej Lúke, v časti pod "Holičáckou Kýčerou". Bol tu opakovane zaznamenaný výskyt diviačice s mláďatami, ktorá si bráni svoje potomstvo a došlo už i k útoku na človeka. Prosíme, buďte preto opatrní pri svojich vychádzkach do prírody!


1

Dôležité oznamy
Kalendár podujatí
Máj 2021
PUSŠPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Zoznam podujatí

Anketa
Privítali by ste periodikum, ktoré by informovalo o aktuálnom dianí v meste a regióne v tlačenej i elektronickej podobe?

Poznáte novú aplikáciu Myjava, vďaka ktorej môžete mať mestský úrad v mobile?Všetky ankety

Štatistiky
Počet návštev
Online11
Dnes  1424
Mesiac  10101
Celkovo1682823

Odporúčame